De CV voor de uitoefening van een vrij beroep

31 oktober 2019
Werkerscoöperaties

“Uit een en ander volgt dat de CV onder het WVV niet meer in aanmerking komt voor de uitoefening van een vrij beroep” … “Dit neemt niet weg dat beoefenaars van vrije beroepen onder omstandigheden, en in voorkomend geval naast hun professionele vennootschap, een CV kunnen oprichten die wel geïnspireerd is door het coöperatief gedachtengoed.”

Dat was het antwoord van de vice-premier en minister van justitie Koen Geens begin oktober 2019 op een schriftelijke vraag van kamerlid G. Gilkinet op de vraag of onder het WVV de CV nog gebruikt kan worden voor de uitoefening van een vrij beroep.

Onbegrijpelijk. Voor ons toch.
Een visie die o.i. niet juist en net tegenstrijdig is met de Memorie van Toelichting (MvT) bij het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De argumentatie ‘uit een en ander’ overtuigt ons ook niet.

Ook al vormen antwoorden op parlementaire vragen uiteraard geen bindende bron van recht noch een authentieke interpretatie van de wet, toch maken we ons zorgen over dit antwoord. Als iedereen, en niet in het minst juristen en notarissen dit overnemen, fnuikt dit verschillende coöperatieve ondernemingen van beoefenaars van vrije beroepen en initiatieven daartoe.

Daarom haalt Hannes Hollebecq in een gastblog voor Corporate Finance Lab graag nog eens onze argumentatie aan. En deze gaat veel verder dan de strekking die ‘enkel art. 6:1 zou lezen en niet de MvT’. Integendeel, bepaalde elementen uit de MvT versterken dit net.

Een warme oproep aan alle stakeholders om dit samen mee te helpen voorkomen!

Corporate Finance Lab is een blog beheerd door diverse Belgische professoren en wetenschappelijke medewerkers over ‘Legal Aspects of Corporate Finance and Insolvency’.