Opbrengst van E-aandelen

Als Cera-vennoot heb je het vooruitzicht op een aantrekkelijk jaarlijks dividend.

Elk jaar doet de statutair zaakvoerder een voorstel van dividend aan de Algemene Vergadering. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar en kan nooit hoger zijn dan het maximumpercentage dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Sinds 1996 bedraagt dit maximaal 6%. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. Meer informatie over de dividendpolitiek van Cera vindt u in rubriek 4.2.2.3 van het prospectus.

Evolutie van het coöperatieve dividend* in de voorbije boekjaren

  2016   2017  2018 2019 ***
 Dividend**  2,5%  3,0%  3,0%  3,25%

Coins

* Dividenden uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst.
** De vermelde percentages betreffen het bruto-dividend. Hierop wordt 30% roerende voorheffing ingehouden. Deze kan vervolgens (door rijksinwoners) via de belastingaangifte verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden) in de mate dat de drempel van 800 euro (vanaf aanslagjaar 2020) aan dividenden per belastingplichtige per jaar niet is overschreden. Niet-inwoners kunnen de ingehouden roerende voorheffing recupereren via de belastingaangifte voor niet-inwoners. 
***De Raad van Bestuur heeft de intentie om, behoudens onvoorziene omstandigheden, over het boekjaar 2019 een coöperatief dividend van 3.25% ter goedkeuring voor te leggen aan de vennoten van Cera op de Algemene Vergadering van 6 juni 2020.

De dividenden die toegekend worden aan minderjarige kinderen komen toe aan de ouders. Tenzij één van de ouders het exclusieve genot heeft van het inkomen van de kinderen, moet elke ouder de helft van de aan zijn/haar minderjarige kinderen toegekende dividenden toevoegen aan zijn/haar eigen dividenden.

Voor een volledig overzicht van de fiscaliteit van de E-aandelen zoals van toepassing op de datum van het prospectus, zie rubriek 4.2.2.4. van het prospectus.

 

Wil je ook de vruchten plukken van onze coöperatie?