Even alles rustig nalezen voor je intekent?

Je vindt hier het prospectus, de jaarverslagen, statuten, infofiche, ...

Extra informatie

Het Cera-prospectus is beschikbaar op de zetel van Cera, op de website van Cera, en in de KBC-, KBC Brussels- en CBC kantoren.

Ook de Cera-jaarverslagen over boekjaren 2015, 2016 en 2017 zijn beschikbaar op de zetel van Cera en verkrijgbaar via de Cera-website.

 

KBC Bank NV en CBC Banque SA vervullen de loketfunctie. De zetel van KBC Bank NV is gelegen in 1080 Brussel, Havenlaan 2 (BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel). De zetel van CBC Banque SA is gelegen in 5000 Namur, Avenue Albert 1er 60 (BTW BE 0403.211.380, RPR Brussel). KBC Bank NV en CBC Banque SA werden vergund door en staan onder het toezicht van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) en van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www. fsma.be). Ze ondertekenden de Gedragscode voor banken, waarin onder meer de basisbeginselen voor goed bankieren worden opgesomd. Dat document kan worden verkregen in elk kantoor of op de website van Febelfin www.goedebankrelatie.be.

In geval van klachten kun je je wenden tot het klachtenmanagement van Cera, Muntstraat 1, 3000 Leuven, telefoon: 0800 62 340, e-mail: info@cera.coop of via www.cera.coop > contact of tot de Ombudsman in financiële geschillen, een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, telefoon 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

De E-aandelen en de rechten en verplichtingen van Cera en van de banken die de loketfunctie vervullen, worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Risico’s en bescherming

Investeren in aandelen houdt risico’s in. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen.
Lees in dat verband vooraf het volledige prospectus, vervolledigd met de aanvulling daarbij, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren.

Zo bestaan de inkomsten van Cera nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep en zijn zij derhalve afhankelijk van externe factoren. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Daarnaast is Cera onderhevig aan het marktrisico met betrekking tot haar activa en schulden en is zij indirect blootgesteld aan de risico’s van toepassing op KBC Groep.

Wil je ook de vruchten plukken van onze coöperatie?