Niet te missen voor jonge coöperaties, de start-up tax shelter

tax shelter voor jonge coöperaties
02 juli 2015
Alle coöperaties

Onze regering wil start-ups in België ondersteunen en doet dat aan de hand van drie nieuwe maatregelen die op 1 juli 2015 in werking treden: de toegang tot kapitaal vergemakkelijken, digitale investeringen fiscaal aftrekbaar maken en de loonkosten verminderen.

Deze regeling voor start-ups geldt voor alle ondernemingen, ongeacht hun rechtsvorm. Afhankelijk van de maatregel is er al dan niet rechtspersoonlijkheid vereist. Coopburo heeft de regelgeving vertaald naar coöperaties en maakt bijgevolg abstractie van bepaalde aspecten die niet van toepassing zijn op cvba’s.

Deze maatregelen staan dus open voor diverse startende ondernemingen en houden bijgevolg op geen enkele manier rekening met het coöperatieve model en haar kenmerken.

Maar, als coöperatieve onderneming loont het meer dan de moeite om de start-up tax shelter in detail te bekijken.

Vragen? Contacteer je boekhouder of Cera Coopburo (infocoop@cera.coop of 016 27 96 88)

Voor alle jonge coöperaties?

De start-up tax shelter is enkel van toepassing voor jonge ondernemingen die:

  • opgericht zijn na 1 januari 2013 als startende onderneming (niet opgericht in het kader van fusie of splitsing of als verderzetting van een eenmanszaak).
  • KMO zijn in de betekenis van art. 15 van de Vennootschapswet. Dit betekent voldoen minstens aan twee van de drie volgende criteria: het balanstotaal bedraagt niet meer dan 3.650.000€, de omzet excl. BTW bedraagt niet meer dan 7.300.000 euro en het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar bedraagt niet meer dan 50.
  • nog geen dividenden hebben uitgekeerd.

Toegang tot kapitaal vergemakkelijken

Een particulier die aandelen verwerft in een jonge coöperatie zal een belastingvermindering van 30% ontvangen in de personenbelasting. Is de coöperatie een micro-onderneming, dan bedraagt de belastingvermindering 45%. Een micro-onderneming is KMO die aan ten minste twee van de drie criteria voldoet: balanstotaal < 350.000€, omzet excl. BTW < 700.000 euro en gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar <10.

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Een vennoot kan jaarlijks voro de tax shelter maximaal € 100.000 investeren in een jonge onderneming.
  • De aandelen moeten volledig volstort worden.
  • Een vennoot mag voor maximum 30% deelnemen in het kapitaal; indien voor meer wordt geïnvesteerd, wordt de belastingvermindering gegeven ten belope van de 30% deelneming.
  • Een jonge coöperatie kan voor maximaal 250.000€ ophalen via de start-up tax shelter, zij kan hierbij een beroep doen op een onbepaald aantal vennoten. Let wel op: deze maatregel geldt niet voor coöperaties die hun voornaamste inkomsten halen uit onroerende goederen.
  • Deze regeling geldt niet voor de bestuurders van de jonge coöperatie.

De belastingvermindering wordt toegekend via de fiscale aangifte voor het jaar waarin de investering plaatsvindt en de belastingvermindering wordt maar behouden wanneer de vennoot bewijst dat hij de aandelen de volgende vier belastbare tijdperken in zijn bezit houdt. Momenteel werkt de FOD Financiën aan een fiscaal attest dat de coöperatie kan bezorgen aan haar vennoten, dit kan echter nog op zich laten wachten. Maar niets houdt de coöperatie tegen om vanaf 1 juli al gebruik te maken van deze regeling.

Daarnaast maakt de regering ook crowdfunding aantrekkelijker. Het verstrekken van kapitaal tot maximum 7.500€ en van leningen tot maximum 15.000€ door erkende startersfondsen wordt fiscaal ondersteund via respectievelijk een belastingvermindering in de personenbelasting en een vrijstelling van roerende voorheffing op de intresten van de leningen. Tot nu toe heeft FSMA nog geen enkel startersfonds erkend.

Digitale investeringen fiscaal aftrekbaar maken

13,5% van het geïnvesteerde bedrag voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie en voor digitale betalings- of factureringssystemen mag in één keer afgetrokken worden van de belastbare winst.

Loonkosten verminderen

De start-up tax shelter voorziet een verlaging van de bedrijfsvoorheffing. Micro-ondernemingen zullen de eerste vier jaar 20% op hun bedrijfsvoorheffing niet moeten doorstorten, KMO’s slechts 10%.

Meer lezen?

handleiding start-up plan Digital Belgium 
blog van een jonge ondernemer
de wettekst

 

Overheid stimuleert via verschillende manieren particulieren om (coöperatieve) ondernemingen te financieren

Al dan niet recent zijn er diverse maatregelen die het voor particulieren interessant maken om ondernemingen te financieren. Hieronder een beknopt overzicht.

tax shelter Coopburo licht toe
tax shelter Coopburo licht toe