Voorwaarden erkenning coöperatieve vennootschappen wijzigen licht, wel 2 nieuwe voorwaarden

laptop
18 juli 2016
Alle coöperaties

Het Koninklijk Besluit (KB) van 4 mei 2016 wijzigt het KB van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen. In essentie herschrijft het Koninklijk Besluit de erkenningsvoorwaarden op een meer begrijpbare manier en voegt het daarnaast twee nieuwe voorwaarden toe.

De belangrijkste verduidelijkingen zijn:

  1. Als een coöperatieve vennootschap de toetreding als vennoot weigert of een vennoot uitsluit, dan moet zij de objectieve redenen daarvoor meedelen aan de betrokkene, als die dat vraagt. De toetreding van een vennoot dient namelijk vrijwillig te gebeuren. Een coöperatieve vennootschap mag de toetreding van een (kandidaat-)vennoot niet weigeren of de uitsluiting niet uitspreken, tenzij de (kandidaat-) vennoot niet of niet langer voldoet aan de algemene toetredingsvoorwaarden of tenzij zij daden verrichten die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.
  2. De standaard blijft dat het mandaat van de bestuurders en de controlerende vennoten onbezoldigd is. De statuten kunnen hier wel van afwijken voor zover de algemene vergadering deze vergoeding vaststelt en als deze vergoeding geen deelname in de vennootschapswinst omvat.
  3. De voorwaarde dat het voornaamste doel van de coöperatieve vennootschap is om een economisch of sociaal voordeel aan de vennoten te verschaffen ter bevrediging van hun beroeps- of persoonlijke behoeften, is niet van toeppassing op vennootschappen met sociaal oogmerk.

Er zijn ook nieuwe voorwaarden:

  1. De coöperatieve vennootschap moet een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van haar (potentiele) leden of het grote publiek.
  2. De bestuurders zullen jaarlijks een bijzonder verslag moeten opstellen over de wijze waarop de vennootschap toezicht houdt op de erkenningsvoorwaarden, in het bijzonder over het economisch of sociaal voordeel en de informatieverstrekking aan en de opleiding van vennoten. Dit verslag wordt ingevoegd in het jaarverslag indien de vennootschap dit moet opmaken. Zo niet bewaren de bestuurders het bijzonder verslag op de zetel van de vennootschap.

Nieuw is ook dat erkende coöperatieve vennootschappen vanaf nu voor onbepaalde duur erkend zullen worden. Wel zullen de ambtenaren van de FOD Economie regelmatig nagaan of men nog steeds voldoet aan de voorwaarden. Zij kunnen hiervoor de coöperatieve vennootschap bevragen alsook het bijzonder verslag opvragen.