Hervorming vennootschapsrecht: coöperatieve vennootschap blijft

wetboek algemeen
03 oktober 2017
Alle coöperaties

Op 20 juli keurde de federale ministerraad het wetsontwerp van Minister van Justitie Koen Geens goed tot de invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De doelstelling is om de ondernemingen een modern, aangepast en efficiënt wettelijk instrument te geven. Vereenvoudiging is dus het codewoord.

Belangrijke pijlers van de hervorming:

  • het aantal vennootschapsvormen wordt beperkt tot vier fundamentele vormen, nl.: de maatschap, bv, nv en cv. Daarnaast blijven ook de Europese vormen bestaan.
  • het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen verdwijnt.
  • de verenigingen en vennootschappen worden in één wetboek geïntegreerd. Vzw’s en stichtingen zullen dus zonder discussie handelsdaden mogen stellen. Het wordt immers duidelijker omschreven: ‘zonder winstoogmerk’ wordt ‘zonder winstuitkering’.

Belangrijk voor coöperaties:

  • de coöperatieve vennootschap blijft als aparte rechtsvorm behouden. Ook de mogelijkheid tot NRC-erkenning blijft.
  • er zullen geen kapitaal- en kapitaalbeschermingsregels meer zijn voor de bv en de cv, zoals nu bij de bvba en cvba. In de plaats komen alternatieve schuldeiserbeschermende maatregelen.
  • de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa) wordt afgeschaft.
  • de vennootschap met sociaal oogmerk wordt ‘sociale onderneming’.

Het goedgekeurde voorontwerp ligt nu bij de Raad van State. Als alles volgens schema verloopt, zou het nieuwe wetboek in de loop van 2018 in werking treden.

Wij houden je uiteraard op de hoogte van alle relevante wijzingen voor coöperatieve ondernemingen.