Provincie West-Vlaanderen ondersteunt coöperaties

Landbouw West-Vlaanderen
02 mei 2018
Producenten coöperaties

In de land- en tuinbouwsector vormen prijsschommelingen een grote uitdaging. Coöperaties en producentenorganisaties vergroten de onderhandelingsmacht door schaalgrootte. Op die manier kunnen land- en tuinbouwers moeilijke marktomstandigheden het hoofd bieden. Een coöperatief project kan echter ook mislukken door tal van redenen: een ongunstig marktklimaat, een gebrek aan een duidelijke missie en visie, te weinig extern advies en coaching, te weinig betrokkenheid van de leden bij de werking, slechte communicatie, enz.

Met dit reglement wil de Provincie dergelijke organisaties en hun dagelijkse werking versterken om zo de moeilijke marktomstandigheden in de land- en tuinbouw het hoofd te kunnen bieden.

Projecten die als doel hebben:
•coaching van de bestuursleden/het management
•het versterken van de betrokkenheid van leden bij de eigen coöperatie
•het vergroten van het ledenaantal
•zich als coöperatie in de markt zetten bij het doelpubliek/de consument
komen in aanmerking.

Bij deze uitdagingen kan ook Cera met haar dienstverlening coöperatief ondernemen jullie coöperatie ondersteunen.

Projectsubsidies kunnen tot 50 % van de werkings- en/of personeelskosten bedragen, met een maximum van 12.500 euro per aanvraag.

De projecten komen in aanmerking als de aanvrager een coöperatie of een producentenorganisatie is in de land- en tuinbouwsector met zetel in West-Vlaanderen, of als het ledenbestand uit minstens 50 % West-Vlaamse land- en tuinbouwers bestaat.

De looptijd van het project mag maximaal 1 jaar duren.

Aanvragen kunnen ingediend worden via de website. Er worden twee data voor goedkeuring voorzien: 15 augustus 2018 en 15 april 2019.