1 januari 2020: een nieuwe fase voor het WVV

12 december 2019
Alle coöperaties

Op 1 januari 2020 start een nieuwe fase in de overgangsperiode die het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voorziet: vanaf dan worden de dwingende bepalingen van toepassing. Voor coöperatieve vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019 is er niets aan de hand: het WVV was meteen van tel voor hen.

Maar voor ‘bestaande’, opgericht voor 1 mei 2019, coöperatieve vennootschappen start een nieuwe fase. Dit wordt de tweede en meest complexe fase van de overgang naar het WVV, zoals we reeds toelichtten in een vorig artikel over de inwerktreding.

Je kan je statuten meteen aanpassen, maar dat hoeft zeker niet. Je hebt immers nog de tijd tot 1 januari 2024. Maar dan moet je wel de dwingende bepalingen volgen. Hoe ga je daar mee om?


Eerst komen de dwingende bepalingen, dan komen de statuten en dan komen de niet-dwingende bepalingen:

 • Elke dwingende bepaling van het WVV is op elke coöperatie van toepassing, zelfs wanneer de statuten iets anders zeggen.
 • De statuten van de coöperatie hebben voorrang op de niet-dwingende bepalingen van het WVV.

Enkele voorbeelden ter illustratie

Dwingende bepaling heeft voorrang

Volgens het WVV moet er verplicht een A.V. bijeengeroepen worden van zodra vennoten met 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen hierom verzoekt. In de statuten staat dat er verplicht een A.V. moet bijeengeroepen worden van zodra de helft van de vennoten hierom verzoekt. Welke van de twee bepalingen heeft voorrang?

 1. Is de bepaling uit het WVV van dwingend recht? JA, want letterlijk lezen we in art. 6:70, § 1: “Het bestuursorgaan (…) zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, (…).” De woorden ‘verplicht’ en de afwezigheid van ‘behoudens andersluidende statutaire bepaling’ tonen dat dit een vermelding van dwingend recht is.
 2. De statuten zijn in strijd met de bepaling van het WVV.
 3. Het WVV is van toepassing en de A.V. moet bijeengeroepen worden van zodra de vennoten die 10% van de aandelen bezitten hierom vragen, zelfs al gaat dat over een minderheid van het aantal vennoten.

Statuten hebben voorrang

Volgens het WVV treden vennoten uit met al hun aandelen. In de statuten staat dat vennoten aandelen mogen terugnemen, ze mogen uittreden met een deel van de aandelen. Welke van de twee bepalingen heeft voorrang?

 1. Is de bepaling uit het WVV van dwingend recht? NEEN, want letterlijk lezen we in art. 6:120 “(…) De statuten regelen de modaliteiten van dergelijke uittreding, met dien verstande dat (…) tenzij de statuten anders bepalen, een aandeelhouder met al zijn aandelen uittreedt (…)”. De woorden ‘tenzij de statuten anders bepalen’ tonen dat dit een vermelding van niet-dwingend recht is, want de statuten mogen iets anders bepalen.
 2. De statuten bepalen inderdaad iets anders dan de voorziene regeling in het WVV, want vennoten mogen uittreden met een deel van hun aandelen.
 3. De statuten zijn van toepassing.

Niet-dwingende bepalingen hebben voorrang

In de statuten van de coöperatie staat er niets beschreven over volmachten op de Algemene Vergadering. In het WVV staat dat vennoten zich op de A.V. mogen laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die geen vennoot moet zijn. Hoe zit het nu?

 1. Is de bepaling uit het WVV van dwingend recht? NEEN, want letterlijk lezen we in art. 6:80 WVV: “Tenzij de statuten anders bepalen, mogen de aandeelhouders zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten vertegenwoordigen (…).”
 2. De woorden ‘tenzij de statuten anders bepalen’ tonen dat dit een vermelding van niet-dwingend recht is, want de statuten mogen iets anders bepalen. Maar de statuten vermelden niets over dit onderwerp.
 3. De (weliswaar niet-dwingende) bepaling van het WVV is van toepassing.

schema dwingende bepalingen

Wat zijn dwingende bepalingen?

Dwingende bepalingen zijn wetsbepalingen waar we niet kunnen en niet mogen van afwijken. Zelfs al zouden we dat willen en zelfs al zouden we het er allemaal over eens zijn. De wetgever vindt deze bepalingen zo cruciaal dat ervan afwijken geen optie is.
Het zal je opvallen dat je nergens lijstjes terugvindt van dwingende bepalingen. Dat is immers minder evident dan het lijkt. In principe moet je dan gans het wetboek bekijken, met bijzondere aandacht aan woorden zoals ‘verplicht’ of ‘niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling’.

Overzicht van een aantal dwingende bepalingen uit het WVV

Hieronder vind je alvast een summier overzicht van de voornaamste dwingende bepalingen uit het WVV, zonder garantie op volledigheid. Bekijk ook de juridische kenmerken van de cv en het artikel: ‘De Coöperatieve Vennootschap: enkel voor de echte coöperaties?’ met daarin ook toelichting bij verschillende vennootschapsrechtelijke kenmerken van de cv.

Algemeen

 • Er moeten minstens drie aandelen met stemrecht zijn, elk aandeel moet delen in de winst of het vereffeningssaldo.
 • Enkel cv kan enkel aandelen op naam en obligaties uitgeven.
 • Voor elke uitkering aan vennoten: balans- en liquidatietest toepassen.
 • Oprichters kunnen pas vanaf het 3de boekjaar na oprichting vrijwillig uittreden. Dit kan belangrijk zijn voor jonge coöperaties, die opgericht werden tussen 1 januari 2017 en 30 april 2019.
 • In het register van aandelen moeten enkele extra elementen worden opgenomen, zie daarvoor art. 6:25 WVV.

Algemene Vergadering

 • Je moet een A.V. bijeenroepen van zodra vennoten met 1/10 van het aantal aandelen erom verzoeken.
 • Onthoudingen worden niet meegeteld bij stemmingen op de A.V., noch in de teller, noch in de noemer.
 • Op de AV moet verslag uitgebracht worden over de bewegingen in het vennotenbestand: verzoeken tot uittreding, nieuwe toetredingen, aantal aandelen (per soort), …

De Raad van Bestuur

 • Niemand kan twee keer in de RvB zetelen (art. 2:55 WVV).
 • De regeling belangenconflict is van toepassing van zodra een bestuurder een (on)rechtstreeks belang heeft van vermogensrechtelijke aard in strijd met het vennootschapsbelang:
  • Hij/zij moet dit melden aan de andere bestuurders. Een verklaring en toelichting worden vermeld in het verslag.
  • Hij/zij mag niet deelnemen aan beraadslaging en beslissing.
  • De andere bestuurders beschrijven de (gemotiveerde) beslissing en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap. Dit wordt opgenomen in het jaarverslag.

Wat met meer vormelijke dwingende bepalingen?

In het WVV zijn er een aantal dwingende zaken, die niet zozeer betrekking hebben op de relatie van de vennoten met hun coöperatie, maar eerder op het functioneren van de coöperatie zelf. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het gebruiken van de naam ‘coöperatieve vennootschap’ en de afkorting CV voor zover voldaan is aan art. 6:1 WVV.  En ‘erkende CV’ (in plaats van ‘voor de NRC erkende CV’).
 • het verplicht opnemen van de coöperatieve finaliteit en de waarden.
 • het verdwijnen van het begrip ‘kapitaal’ en dus ook ‘nominale waarde’ en ‘wettelijke reserve’. Hierdoor wordt vanaf 1 januari 2020 het vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
 • Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze bepalingen, heb je tijd tot uiterlijk 1 januari 2024. Wees je ervan bewust dat elke statutenwijzing die de coöperatie na 1 januari 2020 doorvoert, een – wettelijk verplicht gestelde! – gelegenheid is om de volledige statuten in overeenstemming te brengen met alle bepalingen van het WVV. Een stappenplan en tijdslijn daarvoor vind je hier.

Besluit

In deze complexe overgangsperiode is het vooral belangrijk je gedrag aan te passen aan de nieuwe regels. Als je geen statutenwijzing doorvoert, heb je nog tot uiterlijk 1 januari 2024 om je statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV, om zo de rechtsvorm van ‘coöperatieve vennootschap’, afgekort tot ‘CV’, aan te nemen.

In de tussentijd is het belangrijk dat je je statuten kent én dat je het WVV kent. Een goed instrument hiervoor is ‘VZW, stichting, ivzw en coöperatie. GPS 2019: Het Nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ‘. Dit boek uitgegeven door Die Keure, werd geschreven door Impact Advocaten en Cera. Je vindt er o.a. de meest relevante wetteksten en modelstatuten.

Lees ook

Vanaf wanneer heeft de inwerkingtreding van de nieuwe vennootschapswet concrete implicaties op jouw coöperatie?

De coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid verdwijnt. Wat zijn de alternatieven?

De actuele vennootschapsvormen worden herleid naar vier basisvormen.

Deze nieuwe wet is een unieke gelegenheid voor coöperaties om hun coöperatieve identiteit te versterken, de coöperatie krijgt “haar eigenheid” terug.

Wat moet je wanneer doen voor jouw CV?

Mag men de CV gebruiken voor de uitoefening van een vrij beroep?