Vanaf nu is AV op afstand steeds een optie

19 januari 2021
Alle coöperaties

De opeenvolgende door de overheid ingevoerde Coronamaatregelen maken het praktisch niet evident om fysieke algemene vergaderingen te organiseren.

In het voorjaar van 2020 ging men er nog van uit dat de Covid-19 pandemie tijdelijk van aard was en werd, voor algemene vergaderingen die werden gehouden tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020 (door een Koninklijk Besluit van 9 april 2020) een flexibele regeling ingevoerd voor de organisatie van algemene vergaderingen. Onder deze tijdelijke regeling was het onder meer mogelijk om een algemene vergadering op afstand te organiseren (zonder fysieke aanwezigheid) en om de (gewone) algemene vergadering met maximum 10 weken uit te stellen.

Vandaag, midden januari 2021, is het duidelijk dat de Covid-19 pandemie nog lang niet achter de rug is en dat het organiseren van een fysieke algemene vergadering nog steeds niet evident is.

Met de wet van 20 december 2020 heeft de wetgever het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) aangepast en nu een meer structurele maatregel ingevoerd. Voortaan kan je de vennoten van jouw coöperatie toelaten om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel, ook wanneer deze mogelijkheid niet voorzien is in de statuten. Hou er wel rekening mee dat de er strikte wettelijke voorwaarden gelden om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken die er voornamelijk op gericht zijn om de identiteit van de vennoten te controleren en om de actieve deelname van de vennoten en de uitoefening van hun stemrecht te garanderen.

Let op: Onder de nieuwe wettelijke regeling is het niet toegelaten om jouw vennoten te verbieden om fysiek deel te nemen aan de algemene vergadering. Een eventuele beslissing van het bestuursorgaan van jouw coöperatie om deelname op afstand toe te laten, doet hieraan geen afbreuk. Vennoten die dat wensen hebben steeds het recht om fysiek deel te nemen aan de vergadering. Ook de leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg deelnemen.

Meer info? Zie de artikelen 26, 27 en 28 van de wet van 20 december 2020.

Heb je hierover nog vragen? We helpen je graag: infocoop@cera.coop