Wat doet Cera met het opgehaalde geld?

- RECLAME -

In het kader van een voortdurende vernieuwing van haar vennotenbestand kan Cera de middelen, voortkomend uit deze uitgifte, gebruiken om het scheidingsaandeel van uittredende vennoten te betalen. 

De middelen kunnen ook worden aangewend om bijkomende aandelen van KBC Groep en/of KBC Ancora te kopen. Behoudens onvoorziene omstandigheden mag verwacht worden dat Cera tijdens deze emissieperiode KBC Groep- en/of KBC Ancora-aandelen zal aankopen, maar dat deze aankopen niet tot gevolg zullen hebben dat de liquiditeitspositie zou afnemen in vergelijking met het niveau per eind 2022.

Cera kan de middelen, eveneens aanwenden voor andere algemene vennootschapsbehoeften met inbegrip van de betaling van de gebruikelijke werkings- en financieringskosten en/of van dividenden.

Daarnaast kunnen ze gebruikt worden voor de opbouw van liquide activa of geldbeleggingen of op enigerlei andere wijze aangewend worden.

Waarschuwing

Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van Cera, houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf het volledige prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in Cera-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, ... De activa van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten. In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be.