Algemene voorwaarden

 • De voordelen gelden alleen voor wie vennoot is van Cera en voor minstens 600 euro Cera-aandelen bezit.
 • Enkel personen die juridisch bekwaam zijn om bindende overeenkomsten te sluiten kunnen online aankopen doen. Minderjarigen kunnen online geen bestellingen plaatsen.
 • Je hebt je vennotennummer nodig om de voordelen te bestellen.
 • Alle voordelen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De voordelen mogen geenszins doorverkocht of commercieel geëxploiteerd worden.
 • Alle prijzen zijn inclusief btw en eventuele verzendkosten.
 • De voordelen zijn geldig vanaf het verschijnen van het voordeel op de website en tot het einde van de actie en/of de uitputting van de voorraad.
Voorwaarden
 • Voor de aankoop van een ticket voor een evenement geldt geen herroepingsrecht of een recht van afstand. Je kan niet afzien van de aankoop van tickets. Verkochte tickets worden door Cera niet terugbetaald of omgewisseld. 
  Deze regels hebben geen betrekking op terugbetaling van tickets in geval van annulatie of wijziging van het geplande evenement door de organisator.
 • Cera begrijpt dat het in bepaalde omstandigheden niet mogelijk kan zijn om het evenement, waarvoor je een ticket hebt aangekocht, bij te wonen. Je (of een nabestaande) kan de annulatie en terugbetaling van het ticket vragen voor volgende reden: 
  • overlijden van de tickethouder 
  • overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad (*) van de tickethouder, indien het overlijden zich voordoet 30 dagen of minder voor de datum van het evenement.

Een overlijden dient ten laatste de week volgend op het event meegedeeld te worden aan Cera. Bij de aanvraag tot annulatie en terugbetaling stuur je een bewijs mee (kopie doodsbrief).
(*) Met bloed- en aanverwanten worden uitsluitend bedoeld:

 • in eerste graad: echtgenoot of echtgenote, samenwonenden (volgens bevolkingsregister), (schoon-)ouders of pleegouders, eigen kinderen en ook pleeg- en/of stiefkinderen van de tickethouder,
 • in tweede graad: broers, zussen, schoonbroers of -zussen, grootouders en de kleinkinderen van de tickethouder.
 • Een eventuele annulatie en terugbetaling geldt enkel voor tickets aangekocht binnen eenzelfde order. Een eventuele terugbetaling gebeurt enkel aan de oorspronkelijke tickethouder.
 • Een terugbetaling kan slechts gebeuren na de datum van het evenement of wanneer het duidelijk is dat het ticket niet gebruikt wordt (bv. na het terugsturen van promobanden).
 • Een terugbetaling is in alle gevallen beperkt tot de zuivere aankoopprijs van het ticket, met uitsluiting van om het even welke extra kosten.
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voordelen, tenzij anders vermeld.
 • Voor het aanbieden van vennotenvoordelen werkt Cera samen met externe partners. Wanneer je intekent op een vennotenvoordeel kunnen je persoonsgegevens in bepaalde gevallen doorgegeven worden aan de partner in kwestie. Hoe Cera omgaat met je persoonsgegevens en welke rechten je kunt uitoefenen, vind je terug in de privacyverklaring.