- RECLAME -

Veelgestelde vragen over de uitgifte

Ontdek alle antwoorden op jouw vragen over deze uitgifte van E-aandelen

Lees vooraf het volledige prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in Cera-aandelen te beleggen volledig begrijpt. 
De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten.


Antwoorden

Wie kan intekenen?

Er kan ingetekend worden per E-aandeel, en dit zowel door personen die reeds E-aandelen bezitten (inclusief vennoten die reeds intekenden op eerdere emissies van E-aandelen) als door personen die nog geen E-aandelen bezitten.

Kan een minderjarige intekenen op E-aandelen?

Ja, maar een minderjarige kan dit niet zelf doen.

De wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige kan voor de minderjarige intekenen op E-aandelen.

Belangrijke informatie voor wanneer men wenst uit te treden met E-aandelen van een minderjarige vennoot: een wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige vennoot heeft een machtiging van de Vrederechter nodig bij de vraag tot uittreding.

Kan ik als grootouder intekenen voor mijn kleinkind?

Ja, dat kan, maar je kunt dit niet rechtstreeks.

Wanneer je wilt intekenen voor je minderjarige kleinkind, kunnen enkel de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger(s) hiervoor alle formaliteiten vervullen (en moeten zij in feite de intekening doen). Dat wil zeggen dat de ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) zelf naar het bankkantoor van KBC, KBC Brussels of CBC moeten gaan, of dat ze zelf intekenen via KBC Live (bankkantoor op afstand) of via de online toepassingen van KBC, KBC Brussels of CBC.

Hoe verloopt de intekening concreet:

  1. Je schrijft als grootouder(s) het bedrag van de intekening over op een rekening bij KBC, KBC Brussels of CBC op naam van de ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van je minderjarige kleinkind of op naam van je meerderjarige kleinkind. Als zij geen zichtrekening hebben bij KBC, KBC Brussels of CBC, dan kunnen zij gemakkelijk hiervoor een tijdelijke kosteloze zichtrekening laten openen in het bankkantorennet van KBC Groep.
  2. De ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van je minderjarige kleinkind of je meerderjarige kleinkind tekenen/tekent daarna in op Cera-aandelen. Dat doen ze ofwel in het bankkantoor van KBC, KBC Brussels of CBC ofwel via KBC Live (bankkantoor op afstand) of via de online toepassingen van KBC, KBC Brussels of CBC.
Kan er ingetekend worden met een volmacht?

Ja.

Bij intekening wordt 50 euro per E-aandeel betaald.
De betaling is een bankverrichting en wordt geregeld via de gewone KBC/CBC- procedures

Voor welk bedrag kan ik intekenen?

Intekenen is mogelijk per E-aandeel met een statutaire uitgifteprijs van 50 euro, en dit met inachtneming van het globale statutaire maximum van 100 E-aandelen. Het is mogelijk om meermaals in te tekenen, ook binnen eenzelfde uitgifteperiode.

Aan het intekenproces zijn geen instapkosten verbonden.
Alle E-aandelen waarop wordt ingetekend, worden volledig volgestort.

Vanaf wanneer tot wanneer kan ik intekenen?

De inschrijvingsperiode loopt vanaf 15 juni 2023 t.e.m. 29 mei 2024, behoudens vervroegde afsluiting.

Cera CV heeft het recht om de aanbieding op elk moment op te schorten, dan wel vervroegd af te sluiten, in welk geval een aanvulling bij het prospectus zal worden bekendgemaakt, bij beslissing van de statutaire bestuurder of van het Comité van Dagelijks Bestuur. Zodra een intekenaar de inbreng van de aandelen heeft gestort, kan hij zijn inschrijving niet meer wijzigen.

Zijn er instapkosten bij het intekenen?

Neen, er zijn geen instapkosten.

Waar kan ik intekenen?

De intekening verloopt via de online toepassingen van KBC, KBC Brussels of CBC zoals KBC Mobile / KBC Touch, via KBC Live (bankkantoor op afstand) of de loketten van KBC, KBC Brussels of CBC.  Bij intekening via KBC Live of online verzoekt de kandidaat-intekenaar uitdrukkelijk om de intekening onmiddellijk en volledig uit te voeren, zodat ze niet kan herroepen worden en stemt de kandidaat-intekenaar er eveneens mee in dat (pre)contractuele informatie op een andere duurzame gegevensdrager dan op papier kan verstrekt worden

Het intekenproces verloopt als volgt:

De kandidaat intekenaar is geen klant bij KBC, KBC Brussels of CBC

Intekenen via het loket of live (doorlooptijd: ca. 2 werkdagen)

Een (tijdelijke) zichtrekening wordt geopend op naam van de kandidaat intekenaar.
De kandidaat intekenaar zal voorafgaand aan de intekening de geopende zichtrekening van een provisie voorzien.
Een Cera-vennotenrekening op naam van de kandidaat intekenaar wordt geopend.
De intekening op E-aandelen van Cera wordt uitgevoerd door debitering van de provisie op de zichtrekening.

Online intekenen (doorlooptijd ca. één kwartier)

De kandidaat intekenaar moet zich identificeren via Itsme.
Een Cera-vennotenrekening op naam van de kandidaat intekenaar wordt geopend.
De kandidaat intekenaar betaalt via paypage.
De intekening op E-aandelen van Cera wordt uitgevoerd.

 

De kandidaat intekenaar is reeds klant bij KBC, KBC Brussels of CBC
(doorlooptijd ca. 1 uur voor intekening via loket en Live en ca. een kwartier voor intekening via Mobile en Touch):

De kandidaat intekenaar is nog geen Cera-vennoot:

  1. Een Cera-vennotenrekening op naam van de kandidaat intekenaar wordt geopend.
  2. De intekening op E-aandelen van Cera wordt uitgevoerd door debitering van de zicht- of spaarrekening van de kandidaat intekenaar bij KBC, KBC Brussels of CBC.

 

De kandidaat intekenaar is reeds Cera-vennoot:

De intekening op E-aandelen van Cera wordt uitgevoerd door debitering van de zicht- of spaarrekening van de kandidaat intekenaar bij KBC, KBC Brussels of CBC.

  

Op het einde van het intekenproces ontvangt de kandidaat intekenaar een bevestiging van KBC, KBC Brussels of CBC van de uitvoering van zijn opdracht.

 

Te allen tijde kan de vennoot het overzicht van zijn Cera-aandelen en/of deze van zijn minderjarige kinderen raadplegen in KBC Mobile, KBC Touch en KBC Invest of opvragen in zijn KBC-bankkantoor.

Ben ik op datum van intekening onmiddellijk Cera-vennoot?

Neen.
De inschrijving op E-aandelen in het aandelenregister gebeurt op datum van de storting van de inbreng, onder voorwaarde van aanvaarding door Cera Beheersmaatschappij, de statutaire bestuurder van Cera. 

De inschrijving van een kandidaat-inschrijver die geen bericht van niet-aanvaarding heeft ontvangen uiterlijk op het einde van de tweede bankwerkdag na de datum van inschrijving (i.e. de datum waarop de rekening wordt gedebiteerd), wordt geacht aanvaard te zijn met terugwerkende kracht. Een eventuele intrekking of opschorting van de aanbieding heeft geen gevolgen op de inschrijvingen in de periode van één of twee dagen voor de intrekking of opschorting. Hun inschrijving blijft geldig.

In de periode tussen intekening en aanvaarding door de statutaire bestuurder heeft de kandidaat-inschrijver geen rechten of verplichtingen ten aanzien van Cera. Dit betekent onder meer dat hij/zij gedurende deze overgangsperiode met de E-aandelen waarop hij/zij heeft ingeschreven niet kan deelnemen aan de Algemene Vergadering van Cera, aan de inspraak of aan de vennotenvoordelen op basis van deze E-aandelen.
Het dividend zal pro rata temporis berekend worden vanaf de datum van volstorting en niet vanaf de datum van aanvaarding van de inschrijving.

Welke financiële opbrengst mag ik verwachten?

Heb ik altijd recht op een dividend?
Neen. Elk jaar doet de statutaire bestuurder een voorstel van dividend aan de Algemene Vergadering. De dividendpolitiek van Cera houdt rekening met de coöperatieve specificiteit van Cera, haar (recurrente) resultaten en haar langetermijndoelstellingen als maatschappelijke investeerder. 

Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. 
In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de vennoten uit te betalen overeenkomstig artikel 6 van de statuten, gebeurt de uitbetaling pondspondsgewijs.

Cera is een voor de NRC door de Minister van Economie erkende coöperatieve vennootschap. Het dividend kan nooit hoger zijn dan het maximumpercentage per aandeel dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC). Sinds 1996 bedraagt dit maximaal 6 %. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. 

Hoe wordt het dividend belast? 
Ingevolge artikel 21, eerste lid, 14° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen wordt voor aanslagjaar 2024 (inkomstenjaar 2023) een bedrag aan dividenden tot 800 euro (per belastingplichtige per jaar) vrijgesteld van belasting. Deze vrijstelling, die geldt voor alle dividenden, wordt niet aan de bron toegepast, maar wel via de belastingaangifte. 

Indien een vennoot coöperatieve dividenden ontvangt op zijn Cera-aandelen, dan zal op deze dividenden 30% roerende voorheffing ingehouden worden. De ingehouden roerende voorheffing kan vervolgens (door rijksinwoners) via de aangifte in de personenbelasting verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden) tot een bedrag van maximaal 800 euro (voor aanslagjaar 2024 / inkomstenjaar 2023) aan dividenden per belastingplichtige per jaar. Niet-inwoners kunnen de ingehouden roerende voorheffing recupereren via de belastingaangifte voor niet-inwoners.

Vanaf wanneer kan ik dit dividend ontvangen indien er tot uitkering van een dividend wordt beslist?

a) E-aandelen waarop is ingetekend in de periode 15 juni 2023 tot en met 31 december 2023.

Indien er tot uitkering van een dividend wordt beslist door de Algemene Vergadering van Cera over het boekjaar 2023, zal het coöperatief dividend op de E-aandelen, waarop tijdens deze uitgifte wordt ingetekend in de periode 15 juni 2023 tot en met 31 december 2023, voor het eerst uitbetaald worden in juni 2024, na de Algemene Vergadering van Cera over het boekjaar 2023.

b) E-aandelen waarop is ingetekend in de periode 1 januari 2024 tot en met 29 mei 2024.

Indien er tot uitkering van een dividend wordt beslist door de Algemene Vergadering van Cera over het boekjaar 2024, zal het coöperatief dividend op de E-aandelen, waarop tijdens deze uitgifte is ingetekend in de periode 1 januari 2024 tot en met 29 mei 2024, voor het eerst uitbetaald worden in juni 2025, na de Algemene Vergadering van Cera over het boekjaar 2024.

Het dividend zal pro rata temporis berekend worden vanaf de datum van volstorting en niet vanaf de datum van aanvaarding van de inschrijving. 

In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de vennoten uit te betalen overeenkomstig artikel 9 van de statuten, gebeurt de uitbetaling pondspondsgewijs.

Op welke rekening wordt het dividend uitbetaald?

Het dividend wordt uitgekeerd op een zicht- of spaarrekening bij KBC Bank/KBC Brussels/CBC Banque of een andere Belgische of Europese financiële instelling. Deze rekening moet op naam van de vennoot of van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger staan. Voor gehuwde partners mag een gemeenschappelijke rekening opgegeven worden.
De vennoot verbindt zich ertoe een eventuele wijziging van zijn rekening te melden aan Cera via zijn KBC/KBC Brussels/CBC-kantoor. Cera is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bovenvermelde verplichting door de vennoot.

Niet opgevraagde dividenden verjaren na verloop van 5 jaar (en vervallen na verloop van 2 jaar na het einde van het aandeelhouderschap) en komen toe aan Cera. In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de vennoten uit te betalen overeenkomstig artikel 9 van de statuten, gebeurt de uitbetaling pondspondsgewijs.

Waarop heb ik recht bij uittreding?

Bij uittreding hebt u recht op de terugbetaling van maximaal de werkelijk gestorte inbreng.
Voor een E-aandeel bedraagt de werkelijk gestorte inbreng 50 euro per aandeel.

Er is geen mogelijkheid om bij uittreding meer te ontvangen dan de bij de intekening werkelijk gestorte inbreng. 

Het dividend (op de E-aandelen) wordt pro rata berekend tot op datum van uittreding.

Er zijn geen uitstapkosten.

Risico’s verbonden aan een investering in E-aandelen

Cera is van oordeel dat de hieronder beschreven factoren de voornaamste risicofactoren zijn verbonden aan de aangeboden E-aandelen en/of eigen zijn aan de activiteiten van Cera. Deze factoren kunnen aldus een invloed hebben op de mogelijkheid van Cera om op de E-aandelen een dividend uit te keren en/of bij uittreding de werkelijk gestorte inbreng van 50 euro per E-aandeel terug te betalen, en/of op de beslissing van Cera om al dan niet vrijwillige uittredingen te weigeren in toepassing van artikel 6 van de statuten.

Het onvermogen van Cera om op de door haar uitgegeven E-aandelen een dividend uit te keren of, in voorkomend geval, bij beëindiging van het lidmaatschap, de werkelijk gestorte inbreng van 50 euro per E-aandeel terug te betalen, evenals een eventuele beslissing om al dan niet vrijwillige uittredingen te weigeren in toepassing van artikel 6 van de statuten, kan zich evenwel ook voordoen om andere redenen. De lijst van risico’s is niet exhaustief en het is altijd mogelijk dat de groep getroffen wordt door een risico dat op basis van de momenteel beschikbare informatie niet materieel wordt geacht.  

Risicofactoren eigen aan Cera

Investeren in aandelen houdt risico’s in. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees in dat verband vooraf het volledige prospectus, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren. 

Risicofactoren eigen aan Cera

- marktrisico: de activa van Cera bestaan in erg belangrijke mate uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, waarvan de beurskoers onderhevig kan zijn aan grote schommelingen, terwijl de verplichtingen van Cera (passiva) uit hoofde van (eventuele) opgenomen schuldfinanciering en ten aanzien van haar vennoten bij beëindiging van hun aandeelhouderschap, grotendeels in nominale bedragen zijn uitgedrukt. Op 31 december 2022 bestonden de activa van Cera voor 83% uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep; 

- liquiditeitsrisico door daling of wegvallen van dividenden op de participaties in KBC Ancora en KBC Groep: de (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep en zijn derhalve in belangrijke mate afhankelijk van externe factoren. Een daling of het wegvallen van die inkomsten heeft een negatieve invloed op de liquiditeitspositie van Cera;

De diverse risico’s die zich op het niveau van de KBC-groep kunnen manifesteren, vertalen zich op het niveau van Cera in de twee hierboven beschreven risico’s (marktrisico en liquiditeitsrisico).

- liquiditeitsrisico door uittredingen met coöperatieve aandelen: vrijwillige uittredingen en uittredingen van rechtswege resulteren in een uitgaande kasstroom. Het aantal uittredingen kan onderhevig zijn aan sterke schommelingen, wat negatieve repercussies kan hebben op de liquiditeitspositie van Cera. De statutaire bestuurder kan echter uittredingen beperken of weigeren in een aantal statutair bepaalde gevallen. De uittredingen kunnen eveneens opgeschort worden tot het einde van de periode waarin vrijwillige uittredingen kunnen gebeuren; 

- concentratierisico: een zeer belangrijk deel van de activa van Cera is geconcentreerd in de vorm van een rechtstreekse en onrechtstreekse participatie in KBC-groep. Deze risicofactor versterkt andere risicofactoren, waaronder het marktrisico en het liquiditeitsrisico door daling of wegvallen van dividenden op de participaties in KBC Ancora en KBC Groep. Op 31 december 2022 bestonden de activa van Cera voor 83% uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep;

- risico op nieuwe regelgeving of nieuwe richtlijnen op basis van bestaande regelgeving, in voorkomend geval in het bijzonder gericht op coöperatieve vennootschappen, met mogelijk negatieve implicaties (regulatoire risico’s);

- risico op het verlies van de erkenning als coöperatie: indien Cera niet langer erkend zou zijn, kan dit de positie van Cera als pleitbezorger van het coöperatief ondernemen negatief beïnvloeden, wat op zijn beurt een impact heeft op de mogelijkheid om bestaande vennoten te behouden en nieuwe vennoten aan te trekken; 

- risico verbonden aan de wijziging van de aandeelhoudersstructuur van KBC Groep, respectievelijk van KBC Ancora en derhalve op de mogelijkheid om de doelstellingen van het aandeelhouderssyndicaat te realiseren.

 
Risico’s specifiek voor de E-aandelen

- terugbetalingscapaciteit van Cera: in geval van ontbinding en vereffening of faillissement van Cera lopen de vennoten het risico dat Cera de werkelijk gestorte inbreng van hun E-aandelen niet, niet integraal en/of niet onmiddellijk kan terugbetalen. Ook het markt- en liquiditeitsrisico kunnen de terugbetalingscapaciteit van Cera negatief beïnvloeden.

- aandelenkarakter: het geïnvesteerde bedrag maakt deel uit van het eigen vermogen van Cera. Cera is niet verplicht om een dividend uit te keren en kan geen dividendpercentage garanderen; 

- beperkingen inzake mogelijkheid tot vrijwillige uittreding: vennoten kunnen enkel gedurende de eerste zes maanden van ieder boekjaar een verzoek tot vrijwillige uittreding indienen. Bovendien kan de statutaire bestuurder de vrijwillige uittredingen beperken, o.m. indien daardoor meer dan één tiende der vennoten of meer dan één tiende van de som van de voor de aandelen werkelijk gestorte inbrengen in de loop van hetzelfde boekjaar zou wegvallen of indien dit vereist is in het vennootschapsbelang. De uittredingen kunnen eveneens opgeschort worden tot het einde van de periode waarin vrijwillige uittredingen kunnen gebeuren. 

- niet-overdraagbaarheid van de aandelen: 
de E-aandelen zijn niet overdraagbaar;
de E-aandelen zijn niet overerfbaar. Bij uittreding van rechtswege hebben de rechthebbenden van de vennoot recht op terugbetaling van maximaal de werkelijk gestorte inbreng.

- waarde van de aandelen: er is geen mogelijkheid om bij uittreding meer te ontvangen dan de bij de intekening werkelijk gestorte inbreng. Het is met andere woorden niet mogelijk om een investeringsmeerwaarde te realiseren op een belegging in E-aandelen van Cera. Eventuele waardestijgingen van de participaties die Cera aanhoudt in KBC Groep en KBC Ancora hebben geen impact op het bij uittreding met E-aandelen te ontvangen bedrag, terwijl eventuele significante waardedalingen wel een invloed zouden kunnen hebben op de terugbetalingscapaciteit van Cera.

- bijzondere vervaltermijn: alle rechten en vorderingen van vennoten of van hun rechthebbenden aangaande hun maatschappelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van twee jaar nadat het aandeelhouderschap ophield of door verloop van drie maanden na de sluiting der vereffening, ingeval van ontbinding van de vennootschap.

 
Zijn E-aandelen overdraagbaar?

Neen.

De E-aandelen zijn niet overdraagbaar, noch onder levenden, noch bij overlijden.

Wanneer kan ik uittreden met E-aandelen?

Vennoten kunnen gedurende de eerste zes maanden van ieder boekjaar (tussen 1 januari en 30 juni) vrijwillig uittreden. In een aantal statutair bepaalde gevallen kan de statutaire bestuurder de uittredingsverzoeken van vennoten opschorten of vrijwillige uittredingen weigeren. In  2021, 2022 en 2023 werden de uittredingsverzoeken gedurende de eerste jaarhelft opgeschort en na afloop (zullen ze) integraal uitgevoerd (worden).

Vennoten kunnen geheel of gedeeltelijk uittreden, met de aandelen van één of meerdere categorieën.

Kan er uitgetreden worden met aandelen van een minderjarige vennoot?

Ja dit kan, maar de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige vennoot heeft een machtiging van de Vrederechter nodig bij de vraag tot uittreding.

Wat gebeurt er bij overlijden van een vennoot?

Er komt dan automatisch een einde aan het aandeelhouderschap.
De erfgenamen ontvangen de terugbetaling van maximaal de werkelijk gestorte inbreng van 50 euro per aandeel.
Het dividend (op de E-aandelen) wordt pro rata berekend tot op datum van overlijden.

Wanneer kan ik genieten van de vennotenvoordelen van Cera?

Om te kunnen genieten van de vennotenvoordelen moet een vennoot aandelen bezitten die, ongeacht de soort, minstens 600 euro aan werkelijk gestorte inbrengen in Cera CV vertegenwoordigen.

Wanneer de betrokken vennoot beschikt over twaalf of meer E-aandelen voldoet hij/zij steeds aan deze voorwaarde en kan hij/zij (vanaf aanvaarding) onmiddellijk genieten van de lopende online vennotenvoordelen.

- Bij intekening uiterlijk op 31 juli 2023 zal hij/zij het gedrukte magazine met vennotenvoordelen voor het eerst ontvangen in oktober 2023.
- Bij intekening uiterlijk op 31 januari 2024 zal hij/zij het gedrukte magazine met vennotenvoordelen voor het eerst ontvangen in maart 2024.

Cera behoudt zich de mogelijkheid voor om bepaalde vennotenvoordelen of de keuze voor het ondersteunen van bepaalde maatschappelijke projecten specifiek open te stellen voor personen die inschrijven op deze uitgifte, en dit al dan niet beperkt tot een specifieke groep inschrijvers die aan vooraf bepaalde criteria beantwoordt (bijvoorbeeld nieuwe vennoten) en/of tot een bepaalde periode gedurende de openbare aanbieding.
Wanneer kan ik deelnemen aan de Algemene Vergadering van Cera?

Zodra een kandidaat-vennoot aanvaard is door de statutaire bestuurder, kan hij/zij deelnemen aan de Algemene Vergadering.

Cera wenst er op te wijzen dat vennoten die aanvaard worden in de periode voorafgaand aan een Algemene Vergadering, mogelijks geen persoonlijke uitnodiging hiervoor zullen ontvangen. De uitnodiging voor een Algemene Vergadering is steeds beschikbaar op www.cera.coop.

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te schrijven, is je persoonlijke beslissing. Lees vooraf het volledige prospectus op www.cera.coop/nl/prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in deze effecten te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en haar activiteiten. De activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus vanaf de eerste dag van de inschrijvingsperiode kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven). Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/nl/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten.
In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be