Belangrijkste risico's

- RECLAME -

Investeren in E-aandelen houdt risico’s in.

Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees in dat verband vooraf het volledige prospectus, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren.

 • . Risicofactoren eigen aan Cera
  • marktrisico: de activa van Cera bestaan in erg belangrijke mate uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, waarvan de beurskoers onderhevig kan zijn aan grote schommelingen, terwijl de verplichtingen van Cera (passiva) uit hoofde van (eventuele) opgenomen schuldfinanciering en ten aanzien van haar vennoten bij beëindiging van hun aandeelhouderschap, grotendeels in nominale bedragen zijn uitgedrukt. Op 31 december 2023 bestonden de activa van Cera voor ca. 79% uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep; 
  • liquiditeitsrisico door daling of wegvallen van dividenden op de participaties in KBC Ancora en KBC Groep: de (recurrente) inkomsten van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep en zijn derhalve in belangrijke mate afhankelijk van externe factoren. Een daling of het wegvallen van die inkomsten heeft een negatieve invloed op de liquiditeitspositie van Cera;
   De diverse risico’s die zich op het niveau van de KBC-groep kunnen manifesteren, vertalen zich op het niveau van Cera in de marktrisico's en liquiditeitsrisico's.
  • liquiditeitsrisico door uittredingen met coöperatieve aandelen: vrijwillige uittredingen en uittredingen van rechtswege resulteren in een uitgaande kasstroom. Het aantal uittredingen kan onderhevig zijn aan sterke schommelingen, wat negatieve repercussies kan hebben op de liquiditeitspositie van Cera. De Statutaire bestuurder kan echter uittredingen beperken of weigeren in een aantal statutair bepaalde gevallen. De uittredingen kunnen eveneens opgeschort worden tot het einde van de periode waarin vrijwillige uittredingen kunnen gebeuren;
  • concentratierisico: een zeer belangrijk deel van de activa van Cera is geconcentreerd in de vorm van een rechtstreekse en onrechtstreekse participatie in KBC-groep. Op 31 december 2023 bestonden de activa van Cera voor ca. 79% uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep;
  • risico op nieuwe regelgeving of nieuwe richtlijnen op basis van bestaande regelgeving, in voorkomend geval in het bijzonder gericht op coöperatieve vennootschappen, met mogelijk negatieve implicaties (regulatoire risico’s);
  • risico op het verlies van de erkenning als coöperatie: indien Cera niet langer erkend zou zijn, kan dit de positie van Cera als pleitbezorger van het coöperatief ondernemen negatief beïnvloeden, wat op zijn beurt een impact heeft op de mogelijkheid om bestaande vennoten te behouden en nieuwe vennoten aan te trekken; 
  • risico verbonden aan de wijziging van de aandeelhoudersstructuur van KBC Groep, respectievelijk van KBC Ancora en derhalve op de mogelijkheid om de doelstellingen van het aandeelhouderssyndicaat te realiseren.
 • Risico’s specifiek voor de E-aandelen
  • terugbetalingscapaciteit van Cera: in geval van ontbinding en vereffening of faillissement van Cera lopen de vennoten het risico dat Cera de werkelijk gestorte inbreng van hun E-aandelen niet, niet integraal en/of niet onmiddellijk kan terugbetalen. Ook het markt- en liquiditeitsrisico kunnen de terugbetalingscapaciteit van Cera negatief beïnvloeden.
  • aandelenkarakter: het geïnvesteerde bedrag maakt deel uit van het eigen vermogen van Cera. Cera is niet verplicht om een dividend uit te keren en kan geen dividendpercentage garanderen; 
  • beperkingen inzake mogelijkheid tot vrijwillige uittreding: vennoten kunnen enkel gedurende de eerste zes maanden van ieder boekjaar een verzoek tot vrijwillige uittreding indienen. Bovendien kan de Statutaire bestuurder de vrijwillige uittredingen beperken, o.m. indien daardoor meer dan één tiende der vennoten of meer dan één tiende van de som van de voor de aandelen werkelijk gestorte inbrengen in de loop van hetzelfde boekjaar zou wegvallen of indien dit vereist is in het vennootschapsbelang. De uittredingen kunnen eveneens opgeschort worden tot het einde van de periode waarin vrijwillige uittredingen kunnen gebeuren. 
  • niet-overdraagbaarheid van de aandelen: 
   • de E-aandelen zijn niet overdraagbaar;
   • de E-aandelen zijn niet overerfbaar. Bij uittreding van rechtswege hebben de rechthebbenden van de vennoot recht op terugbetaling van maximaal de werkelijk gestorte inbreng.
  • waarde van de aandelen: er is geen mogelijkheid om bij uittreding meer te ontvangen dan de bij de intekening werkelijk gestorte inbreng. Het is met andere woorden niet mogelijk om een investeringsmeerwaarde te realiseren op een belegging in E-aandelen van Cera. Eventuele waardestijgingen van de participaties die Cera aanhoudt in KBC Groep en KBC Ancora hebben geen impact op het bij uittreding met E-aandelen te ontvangen bedrag, terwijl eventuele significante waardedalingen wel een invloed zouden kunnen hebben op de terugbetalingscapaciteit van Cera.
  • bijzondere vervaltermijn: alle rechten en vorderingen van vennoten of van hun rechthebbenden aangaande hun maatschappelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van twee jaar nadat het aandeelhouderschap ophield of door verloop van drie maanden na de sluiting der vereffening, ingeval van ontbinding van de vennootschap.

Waarschuwing

Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van Cera, houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf het volledige prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in Cera-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren (zie Samenvatting p. 5-11 en Hoofdstuk 1 - ‘Risicofactoren’, p. 12-18). Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico door daling of wegvallen van dividenden op de participaties in KBC Ancora en KBC Groep, liquiditeitsrisico door uittredingen met coöperatieve aandelen, concentratierisico, ... De diverse risico’s die zich op het niveau van de KBC Groep kunnen manifesteren, vertalen zich in het marktrisico en het liquiditeitsrisico door daling of wegvallen van dividenden. De activa van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten. In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be.