Even alles rustig nalezen voor je intekent?

Je vindt hier het prospectus, de jaarverslagen, statuten, infofiche, ...

Extra informatie

Het Cera-prospectus is beschikbaar op de zetel van Cera, op de website van Cera, en in de KBC-, KBC Brussels- en CBC kantoren.

Ook de Cera-jaarverslagen over boekjaren 2020, 2021 en 2022 zijn beschikbaar op de zetel van Cera en verkrijgbaar via de Cera-website (hier boven).

 

KBC Bank NV en CBC Banque SA vervullen de loketfunctie. De zetel van KBC Bank NV is gelegen in 1080 Brussel, Havenlaan 2 (BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel). De zetel van CBC Banque SA is gelegen in 5000 Namen, Avenue Albert 1er 60 (BTW BE 0403.211.380, RPR Luik divisie Namen). KBC Bank NV en CBC Banque SA zijn kredietinstellingen naar Belgisch recht en staan onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB).  Concreet oefent de ECB het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB) deel uitmaken. KBC Bank NV en CBC Banque SA staan bijkomend onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft. Beide banken maken deel uit van de KBC-groep. Ze ondertekenden de Gedragscode voor banken, waarin onder meer de basisbeginselen voor goed bankieren worden opgesomd. Dat document kan worden verkregen in elk kantoor of op de website van Febelfin www.goedebankrelatie.be.

In geval van klachten kun je je wenden tot het klachtenmanagement van Cera, Muntstraat 1, 3000 Leuven, telefoon: 0800 62 340, e-mail: info@cera.coop of via www.cera.coop > contact of tot de Ombudsman in financiële geschillen, een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, telefoon 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

De E-aandelen en de rechten en verplichtingen van Cera en van de banken die de loketfunctie vervullen, worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Risico’s en bescherming

Waarschuwing

Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van Cera, houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf het volledige prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in Cera-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, ... De activa van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten. In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be.