Coöperatief dividend

coöperatief dividend

Historiek van het dividend

Als Cera-vennoot heb je het vooruitzicht op een aantrekkelijk jaarlijks dividend.

Elk jaar doet de Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij, de statutair zaakvoerder van Cera, een voorstel van dividend aan de Algemene Vergadering van Cera. Daar spreken de vennoten zich uit over het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar, met inbegrip van de resultaatsbestemming.

Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar en kan nooit hoger zijn dan het maximumpercentage dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Sinds 1996 bedraagt dit maximaal 6%. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. Meer informatie over de dividendpolitiek van Cera vind je in rubriek 4.2.2.3. van het prospectus.

Sinds 1998 keerde Cera deze dividenden uit op de coöperatieve aandelen:

Boekjaar Dividendpercentage Uitkeringsdatum                                           
2023  4,00% (*)    12/06/2024
2022  4,25%    07/06/2023
2021 3,25%    15/06/2022 
2020 3,0%

    09/06/2021

2019   3,25%     10/06/2020
2018 3,0%      12/06/2019
2017  3,0%     13/06/2018 
2016  2,5%     14/06/2017 
2015 2,5%      08/06/2016 
2014 2,5%      10/06/2015
2013 2,5%      11/06/2014 
2012 0,5%      12/06/2013 
2011 0%      niet van toepassing 
2010 2,5%      15/06/2011 
2009  3,0%      16/06/2010 
2008 4,0%      10/06/2009 
2007 6,0%      11/06/2008 
2006 6,0%     13/06/2007 
2005 6,0%      14/06/2006 
2004 6,0%      15/06/2005 
2003  4,5%      16/06/2004
2002  4,5%      10/06/2003 
2001 5,0%      18/06/2002 
2000 5,0%      02/07/2001 
1999 5,0%      08/06/2000 
1998 5%      17/05/1999 

(*) De Raad van Bestuur van Cera stelt over boekjaar 2023 een dividend voor van 4%. Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Cera-vennoten tijdens de Algemene Vergadering op zaterdag 8 juni 2024.

De informatie over de storting van het dividend vinden vennoten terug op het rekeningafschrift van hun zicht- of spaarrekening (de opbrengstrekening). Naast informatie over het uitbetaalde dividend, vermeldt de boodschap ook hoeveel Cera-aandelen de vennoot bezit op zijn of haar vennotenrekening.

Fiscaal karakter

Het Zomerakkoord (Programmawet van 25 december 2017) heeft de fiscale behandeling van dividenden uitgekeerd door erkende coöperatieve vennootschappen gewijzigd. De (vroegere) vrijstelling voor dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen wordt sinds 2018 geïntegreerd in een ruimere vrijstelling voor alle dividenden, en dit tot maximaal 800 euro (vanaf aanslagjaar 2020) aan dividenden per belastingplichtige per jaar. Deze vrijstelling wordt niet aan de bron toegepast, maar wel via de aangifte in de personenbelasting.

Indien een vennoot coöperatieve dividenden ontvangt op zijn Cera-aandelen, dan zal op deze dividenden 30% roerende voorheffing ingehouden worden.
De ingehouden roerende voorheffing op deze (en eventuele andere) dividenden (tot maximaal 800 euro) kan vervolgens via de aangifte in de personenbelasting (codes 1437 en 2437) verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden).

De dividenden die toegekend worden aan minderjarige kinderen komen toe aan de ouders. Tenzij één van de ouders het exclusieve genot heeft van het inkomen van de kinderen, moet elke ouder de helft van de aan zijn/haar minderjarige kinderen toegekende dividenden toevoegen aan zijn/haar eigen dividenden.