Veelgestelde vragen over Uittreden

Antwoorden

Wanneer kan ik een verzoek tot uittreding indienen?

Vennoten die dat wensen, kunnen in het eerste semester van elk jaar (van 2 januari tot en met 30 juni of de voorgaande werkdag) een verzoek tot uittreding indienen. De procedure verloopt in twee stappen: 

  1. Tussen 2 januari en 30 juni kan de vennoot zijn verzoek tot uittreding laten registreren via de bankkantoren of digitale kanalen (Mobile en Touch) van KBC – CBC – KBC Brussels. 
    Vanaf 1/01/2020 kunnen digitale klanten van KBC, CBC en KBC Brussels een verzoek tot uittreden indienen via de Touch of Mobile applicatie. Ga hiervoor naar de rubriek 'Sparen en Beleggen' en kies vervolgens 'Coöperatieve aandelen'. Klik je dan op de tegel per aandelensoort (B, D, E), dan kan je een verzoek aanvragen.
  2. Begin juli worden de ingediende uittredingsverzoeken uitgevoerd. Wanneer het aantal uittredingen uitzonderlijk hoog is, is het mogelijk dat jouw verzoek tot uittreding slechts gedeeltelijk uitgevoerd wordt. Om de gelijke behandeling van de vennoten te garanderen en/of om de stabiliteit van de vennootschap te garanderen, kan Cera de vrijwillige uittredingen beperken tot 10% van het kapitaal of van het totaal aantal vennoten.

Aangezien het om coöperatieve aandelen gaat, is vrijwillige uittreding enkel mogelijk in de eerste zes maanden van het boekjaar. In het tweede semester  (van 1 juli tot en met 31 december) kan je dus geen verzoek tot uittreding indienen.

Klopt het dat het mogelijk is dat mijn uittredingsverzoek slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd?

Indien het aantal uittredingen beperkt is, zullen alle uittredingsverzoeken integraal gehonoreerd worden. Dit was het geval in 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. Enkel wanneer het aantal uittredingen uitzonderlijk hoog is, is het mogelijk dat je verzoek tot uittreding slechts gedeeltelijk uitgevoerd wordt.
Om de gelijke behandeling van de vennoten te garanderen en/of om de stabiliteit van de vennootschap te garanderen, kan Cera de vrijwillige uittredingen immers beperken tot 10% van het kapitaal of van het totaal aantal vennoten. Daarom worden de in het 1ste semester ingediende uittredingsverzoeken niet onmiddellijk uitgevoerd, maar opgespaard tot na afloop van die periode. Indien begin juli blijkt dat het aantal ingediende uittredingsverzoeken lager is dan 10% van het kapitaal of van het totaal aantal vennoten, dan worden alle verzoeken integraal aanvaard. Ligt het aantal uittredingen hoger, dan kan de Raad van Bestuur beslissen om de verzoeken tot uittreding slechts gedeeltelijk te aanvaarden. Uittreding gebeurt dan proportioneel aan het kapitaal waarvoor om uittreding werd verzocht.

Ontvang ik nog dividend?

Op de uitgetreden vennotenaandelen in 2019?
Indien de Algemene Vergadering van Cera in juni 2020 beslist om over het boekjaar 2019 een dividend toe te kennen, zal je voor de in 2019 uitgetreden B- en E-aandelen nog een pro-rata dividend ontvangen van januari tot de uittreding in 2019.
Dit pro-rata dividend zal worden uitbetaald na de Algemene Vergadering in juni 2020.
De Raad van Bestuur heeft de intentie om, behoudens onvoorziene omstandigheden, over het boekjaar 2019 een coöperatief dividend van 3,25% ter goedkeuring voor te leggen aan de vennoten van Cera op de Algemene Vergadering van 6 juni 2020.

Op de vennotenaandelen die eventueel zullen worden uitgetreden in 2020?
Indien de Algemene Vergadering van Cera in juni 2021 beslist om over het boekjaar 2020 een dividend toe te kennen, zal je voor de in 2020 uitgetreden B- en E-aandelen nog een pro-rata dividend ontvangen.
Dit pro-rata dividend zal worden uitbetaald na de Algemene Vergadering in juni 2021.

Wanneer ik wil uittreden, moet ik dit dan doen met al mijn vennotenaandelen ineens?

Neen, je hoeft niet met al je vennotenaandelen uit te treden.

Vrijwillig uittreden kan, geheel of gedeeltelijk, met de aandelen van één of meerdere categorieën.

Kan ik een verzoek tot uittreding indienen voor de vennotenaandelen op naam van mijn minderjarig kind?

Als wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige vennoot, heb je een machtiging van de vrederechter nodig op het ogenblik van registreren van het verzoek. Bewaar deze machtiging voor het geval je een tweede verzoek moet indienen voor het niet-uitgevoerde stuk van je eerste verzoek.

Wat met vennoten die overlijden?

In de wet en in de statuten van Cera wordt een onderscheid gemaakt tussen vrijwillige uittredingen en uittredingen van rechtswege.
Uittredingen van rechtswege zijn uittredingen op basis van een onbekwaamheidsverklaring, een faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening, ontbinding of overlijden (artikel 3 van de statuten Cera).
Uittredingen buiten deze limitatief opgesomde situaties zijn vrijwillige uittredingen.
De eventuele beslissing om de uittredingen te beperken tot 10% van het kapitaal of van het totaal aantal vennoten, heeft enkel betrekking op de vrijwillige uittredingen.
De uittredingen van rechtswege worden onmiddellijk volledig uitgevoerd.