Veelgestelde vragen over de uitgifte

Ontdek alle antwoorden op jouw vragen over deze uitgifte van E-aandelen

Antwoorden

Wie kan intekenen?

Er kan ingetekend worden per E-aandeel, en dit zowel door personen die reeds E-aandelen bezitten (inclusief vennoten die reeds intekenden op eerdere emissies van E-aandelen) als door personen die nog geen E-aandelen bezitten.

Kan een minderjarige intekenen op E-aandelen?

Ja, maar een minderjarige kan dit niet zelf doen.

De wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige kan voor de minderjarige intekenen op E-aandelen.

Belangrijke informatie voor wanneer men wenst uit te treden met E-aandelen van een minderjarige vennoot: een wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige vennoot heeft een machtiging van de Vrederechter nodig bij de vraag tot uittreding.

Kan ik als grootouder intekenen voor mijn kleinkind?

Ja, dat kan, maar je kunt dit niet rechtstreeks.

Wanneer je wilt intekenen voor je minderjarige kleinkind, kunnen enkel de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger(s) hiervoor alle formaliteiten vervullen (en moeten zij in feite de intekening doen). Dat wil zeggen dat de ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) zelf naar het bankkantoor van KBC, KBC Brussels of CBC moeten gaan, of dat ze zelf intekenen via KBC Live (bankkantoor op afstand) of via de online toepassingen van KBC, KBC Brussels of CBC.

Hoe verloopt de intekening concreet:

  1. Je schrijft als grootouder(s) het kapitaal van de intekening over op een rekening bij KBC, KBC Brussels of CBC op naam van de ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van je minderjarige kleinkind of op naam van je meerderjarige kleinkind. Als zij geen zichtrekening hebben bij KBC, KBC Brussels of CBC, dan kunnen zij gemakkelijk hiervoor een tijdelijke kosteloze zichtrekening laten openen in het bankkantorennet van KBC Groep.
  2. De ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van je minderjarige kleinkind of je meerderjarige kleinkind tekenen/tekent daarna in op Cera-aandelen. Dat doen ze ofwel in het bankkantoor van KBC, KBC Brussels of CBC ofwel via KBC Live (bankkantoor op afstand) of via de online toepassingen van KBC, KBC Brussels of CBC.
Kan er ingetekend worden met een volmacht?

Ja.

Bij intekening wordt 50 euro per E-aandeel betaald.
De betaling is een bankverrichting en wordt geregeld via de gewone KBC/CBC- procedures

Voor welk bedrag kan ik intekenen?

Intekenen is mogelijk per E-aandeel met een nominale waarde van 50 euro, en dit met inachtname van het globale statutaire maximum van 100 E-aandelen. Het is mogelijk om meermaals in te tekenen, ook binnen eenzelfde uitgifteperiode.
Aan het intekenproces zijn geen instapkosten verbonden.
Alle E-aandelen waarop wordt ingetekend, worden volledig volgestort.

Vanaf wanneer tot wanneer kan ik intekenen?

De inschrijvingsperiode loopt vanaf 11 juni 2019 t.e.m. 25 mei 2020, behoudens vervroegde afsluiting.

Cera CVBA heeft het recht om de aanbieding op elk moment op te schorten, dan wel vervroegd af te sluiten, in welk geval een aanvulling bij het prospectus zal worden bekendgemaakt, bij beslissing van de statutair zaakvoerder of van het Comité van Dagelijks Bestuur.

Zijn er instapkosten bij het intekenen?

Neen, er zijn geen instapkosten.

Waar kan ik intekenen?

Vanaf de start van de uitgifte op 11 juni 2019 verloopt de intekening via de loketten van KBC, KBC Brussels of CBC of via KBC Live (bankkantoor op afstand) of via de online toepassingen van KBC, KBC Brussels of CBC. Bij intekening via KBC Live of online verzoekt de kandidaat-intekenaar uitdrukkelijk om de intekening onmiddellijk en volledig uit te voeren, zodat ze niet kan herroepen worden en stemt de kandidaat-intekenaar er eveneens mee in dat (pre)contractuele informatie op een andere duurzame gegevensdrager dan op papier kan verstrekt worden

 

Het intekenproces verloopt als volgt::

De kandidaat intekenaar is geen klant bij KBC, KBC Brussels of CBC

Intekenen via het loket of live (doorlooptijd: ca. 2 werkdagen)

Een (tijdelijke) zichtrekening wordt geopend op naam van de kandidaat intekenaar.
De kandidaat intekenaar zal voorafgaand aan de intekening de geopende zichtrekening van een provisie voorzien.
Een Cera-vennotenrekening op naam van de kandidaat intekenaar wordt geopend.
De intekening op E-aandelen van Cera wordt uitgevoerd door debitering van de provisie op de zichtrekening.

Online intekenen (doorlooptijd ca. één kwartier)

De kandidaat intekenaar moet zich identificeren via Itsme.
Een Cera-vennotenrekening op naam van de kandidaat intekenaar wordt geopend.
De kandidaat intekenaar betaalt via paypage.
De intekening op E-aandelen van Cera wordt uitgevoerd.

 

De kandidaat intekenaar is reeds klant bij KBC, KBC Brussels of CBC
(doorlooptijd ca. 1 uur voor intekening via loket en Live en ca. een kwartier voor intekening via Mobile en Touch):

De kandidaat intekenaar is nog geen Cera-vennoot:

  1. Een Cera-vennotenrekening op naam van de kandidaat intekenaar wordt geopend.
  2. De intekening op E-aandelen van Cera wordt uitgevoerd door debitering van de zicht- of spaarrekening van de kandidaat intekenaar bij KBC, KBC Brussels of CBC.

 

De kandidaat intekenaar is reeds Cera-vennoot:

  1. De intekening op E-aandelen van Cera wordt uitgevoerd door debitering van de zicht- of spaarrekening van de kandidaat intekenaar bij KBC, KBC Brussels of CBC.

Op het einde van het intekenproces ontvangt de kandidaat intekenaar een bevestiging van KBC, KBC Brussels of CBC van de uitvoering van zijn opdracht.

In de eerste week van de maand volgend op de intekening ontvangt de kandidaat intekenaar van Cera een afschrift van het vennotenregister met vermelding van de nominale waarde van de volgestorte E-aandelen.

Te allen tijde kan de vennoot het overzicht van zijn Cera-aandelen en/of deze van zijn minderjarige kinderen raadplegen in KBC Mobile, KBC Touch en KBC Invest of opvragen in zijn KBC-bankkantoor.

Ben ik op datum van intekening onmiddellijk Cera-vennoot?

Neen.
De inschrijving op E-aandelen is pas rechtsgeldig op het moment dat de intekening aanvaard wordt door de Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij NV, statutaire zaakvoerder van Cera CVBA.

De inschrijving van een kandidaat-inschrijver die geen bericht van niet-aanvaarding heeft ontvangen uiterlijk op het einde van de tweede bankwerkdag na de datum van inschrijving (i.e. de datum waarop de rekening wordt gedebiteerd), wordt geacht aanvaard te zijn met terugwerkende kracht. 

In de periode tussen intekening en aanvaarding door de statutair zaakvoerder heeft de kandidaat-inschrijver geen rechten of verplichtingen ten aanzien van Cera. Dit betekent onder meer dat hij/zij gedurende deze overgangsperiode met de E-aandelen waarop hij/zij heeft ingeschreven niet kan deelnemen aan de Algemene Vergadering van Cera, aan de inspraak of aan de vennotenvoordelen op basis van deze E-aandelen.
Het dividend zal pro rata temporis berekend worden vanaf de datum van volstorting en niet vanaf de datum van aanvaarding van de inschrijving.

Welke financiële opbrengst mag ik verwachten?

Heb ik altijd recht op een dividend?
Neen. Elk jaar doet de statutaire zaakvoerder een voorstel van dividend aan de Algemene Vergadering. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar en kan nooit hoger zijn dan het maximumpercentage per aandeel dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Sinds 1996 bedraagt dit maximaal 6 %. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. 

Cera is een voor de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) door de Minister van Economie erkende coöperatieve vennootschap.

Tot aanslagjaar 2018 (dividenden uitbetaald in 2017) kwamen de dividenden op aandelen van erkende coöperatieve vennootschappen in hoofde van natuurlijke personen gedeeltelijk (ten belope van 190 euro per belastingplichtige per jaar) in aanmerking voor vrijstelling van roerende voorheffing en van aangifte in de personenbelasting. Op het surplusbedrag (boven de 190 euro) werd roerende voorheffing ingehouden.

Vanaf aanslagjaar 2019 (dividenden uitbetaald in 2018) wordt de (vroegere) vrijstelling voor dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen geïntegreerd in een ruimere vrijstelling voor alle dividenden, en dit tot een maximum bedrag van 640 euro aan dividenden per belastingplichtige per jaar. Vanaf aanslagjaar 2020 (dividenden uitbetaald in 2019) wordt het vrijgestelde bedrag aan dividenden verder verhoogd tot 800 euro. Deze vrijstelling, die geldt voor alle dividenden, wordt niet aan de bron toegepast, maar wel via de belastingaangifte.
Indien een vennoot coöperatieve dividenden ontvangt op zijn Cera-aandelen, dan zal op deze dividenden 30% roerende voorheffing ingehouden worden. De ingehouden roerende voorheffing kan vervolgens (door rijksinwoners) via de aangifte in de personenbelasting verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden) in de mate dat de drempel van 800 euro aan dividenden per belastingplichtige per jaar niet is overschreden. Niet-inwoners kunnen de ingehouden roerende voorheffing recupereren via de belastingaangifte voor niet-inwoners.

 

Vanaf wanneer kan ik dit dividend ontvangen indien er tot uitkering van een dividend wordt beslist?
a)E-aandelen waarop is ingetekend in de periode 11 juni 2019 tot en met 31 december 2019.

Indien er tot uitkering van een dividend wordt beslist door de Algemene Vergadering van Cera over het boekjaar 2019, zal het coöperatief dividend op de E-aandelen, waarop tijdens deze uitgifte wordt ingetekend in de periode 11 juni 2019 tot en met 31 december 2019, voor het eerst uitbetaald worden in juni 2020, na de Algemene Vergadering van Cera over het boekjaar 2019.

b) E-aandelen waarop is ingetekend in de periode 1 januari 2020 tot en met 25 mei 2020.

Indien er tot uitkering van een dividend wordt beslist door de Algemene Vergadering van Cera over het boekjaar 2020, zal het coöperatief dividend op de E-aandelen, waarop tijdens deze uitgifte is ingetekend in de periode 1 januari 2020 tot en met 25 mei 2020, voor het eerst uitbetaald worden in juni 2021, na de Algemene Vergadering van Cera over het boekjaar 2020.

Het dividend zal pro rata temporis berekend worden vanaf de datum van volstorting en niet vanaf de datum van aanvaarding van de inschrijving. 

Het dividend wordt uitgekeerd op een zicht- of spaarrekening bij KBC, KBC Brussels of CBC, of bij een andere Belgische financiële instelling.

Op welke rekening wordt het dividend uitbetaald?

Het dividend wordt uitgekeerd op een zicht- of spaarrekening bij KBC Bank/KBC Brussels/CBC Banque of een andere Belgische financiële instelling. Deze rekening moet op naam van de vennoot of van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger staan. Voor gehuwde partners mag een gemeenschappelijke rekening opgegeven worden.
De vennoot verbindt zich ertoe een eventuele wijziging van zijn rekening te melden aan Cera via zijn KBC/KBC Brussels/CBC-kantoor. Cera is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bovenvermelde verplichting door de vennoot.

Niet opgevraagde dividenden verjaren na verloop van 5 jaar en komen toe aan Cera. 
In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de vennoten uit te betalen overeenkomstig artikel 6 van de statuten, gebeurt de uitbetaling pondspondsgewijs.

Waarop heb ik recht bij uittreding?

Bij uittreding hebt u recht op de terugbetaling van maximaal het nominaal bedrag per aandeel.
Voor een E-aandeel bedraagt het scheidingsaandeel 50 euro.

Er is geen mogelijkheid om bij uittreding meer te ontvangen dan de bij de intekening betaalde nominale waarde van de aandelen.

 

Het dividend (op de E-aandelen) wordt pro rata berekend tot op datum van uittreding.

Er zijn geen uitstapkosten.

Risico’s verbonden aan een investering in E-aandelen

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste risicofactoren. Het gaat daarbij om risicofactoren die verbonden zijn aan de aangeboden E-aandelen en/of risicofactoren die eigen zijn aan de activiteiten van Cera of van de ondernemingen waarin Cera participeert en/of van de sector(en) waarin Cera - rechtstreeks of via haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep - actief is of beoogt te zijn. Deze factoren kunnen aldus een invloed hebben op de mogelijkheid van Cera om op deze aandelen een dividend uit te keren en/of bij uittreding het nominaal kapitaal van 50 euro per E-aandeel terug te betalen, en/of op de beslissing van Cera om al dan niet vrijwillige uittredingen te weigeren in toepassing van artikel 3 van de statuten.

Al deze factoren zijn onvoorziene omstandigheden die zich al dan niet kunnen voordoen. Cera kan zich niet uitspreken over de kans dat dergelijke onvoorziene omstandigheden zich effectief zullen voordoen.

Het onvermogen van Cera om op de door haar uitgegeven E-aandelen een dividend uit te keren of, in voorkomend geval, bij beëindiging van het lidmaatschap, het nominaal kapitaal van 50 euro per E-aandeel terug te betalen, evenals een eventuele beslissing om al dan niet vrijwillige uittredingen te weigeren in toepassing van artikel 3 van de statuten, kan zich evenwel ook voordoen om andere redenen. De lijst van risico’s is niet exhaustief en het is altijd mogelijk dat de groep getroffen wordt door een risico dat op basis van de momenteel beschikbare informatie niet materieel wordt geacht. Kandidaat-inschrijvers moeten ook de andere gedetailleerde informatie in het prospectus lezen en een eigen mening vormen, alvorens een beslissing te nemen over een eventuele intekening op E-aandelen.

Risicofactoren eigen aan Cera

- liquiditeitsrisico door daling of wegvallen van dividenden op de participaties in KBC Ancora en KBC Groep: de (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep en zijn derhalve in belangrijke mate afhankelijk van externe factoren;

- liquiditeitsrisico door uittredingen met coöperatieve aandelen: vrijwillige uittredingen en uittredingen van rechtswege resulteren in een uitgaande kasstroom. Het aantal uittredingen kan onderhevig zijn aan sterke schommelingen. De statutair zaakvoerder kan echter uittredingen beperken of weigeren in een aantal statutair bepaalde gevallen;

- marktrisico: de activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, waarvan de beurskoers onderhevig kan zijn aan grote schommelingen, terwijl de verplichtingen van Cera (passiva) uit hoofde van (eventuele) opgenomen schuldfinanciering en ten aanzien van haar vennoten bij beëindiging van hun aandeelhouderschap, grotendeels in nominale bedragen zijn uitgedrukt;

- risico verbonden aan schuldfinanciering: Cera en/of haar dochtervennootschap KBC Ancora doen een beroep op schuldfinanciering onder de vorm van kort- en/of langlopende kredieten. Het is niet zeker dat de inkomsten steeds voldoende zullen zijn om de kost van de (eventuele) schuldfinanciering te voldoen, dat de (eventuele) kortlopende schuld onafgebroken toegankelijk zal zijn en dat op de vervaldag van de (eventuele) langlopende schuld aan aanvaardbare voorwaarden alternatieve financiering kan worden gevonden;

- risico verbonden aan de wijziging van de aandeelhoudersstructuur van KBC Groep en derhalve op de mogelijkheid om de doelstellingen van het aandeelhouderssyndicaat te realiseren;

- risico op nieuwe regelgeving of nieuwe richtlijnen op basis van bestaande regelgeving, in voorkomend geval in het bijzonder gericht op coöperatieve vennootschappen, met mogelijk negatieve implicaties (regulatoire risico’s);

- risico verbonden aan een “bail-in”, op grond waarvan een bank in moeilijkheden voortaan in de eerste plaats gered moet worden door privé-gelden, d.w.z. door hun aandeelhouders en schuldeisers ("bail-in");

- risico op procedures in rechte tegen de vennootschap;

- risico op het verlies van de erkenning als coöperatieve en de daarmee gepaard gaande impact op haar fiscaal statuut.

Risicofactoren eigen aan de ondernemingen waarin Cera participeert

De belangrijkste risicofactoren eigen aan de markt waarin de KBC-groep actief is, zijn:

- de economische en marktomstandigheden kunnen voor de KBC-groep significante uitdagingen met zich meebrengen en kunnen de resultaten negatief beïnvloeden;

- toenemende en wijzigende regulering van de financiële dienstensector zou een negatieve invloed kunnen hebben op de activiteiten van KBC-groep;

- wijzigend klantengedrag en de hoogst concurrentiële omgeving waarin de KBC-groep opereert kan nog verscherpen;

- de risico's in verband met de liquiditeit en de financiering kunnen groter worden door wereldwijde marktomstandigheden. Het verkrijgen van liquiditeiten zou negatief beïnvloed kunnen worden als de KBC-groep geen toegang meer zou verkrijgen tot de obligatiemarkt, geen producten kan verkopen of financieringen kan terugbetalen als gevolg van verslechterende marktomstandigheden, het gebrek aan vertrouwen in de financiële markten, onzekerheden en speculaties met betrekking tot de solvabiliteit van marktdeelnemers, ratingverlagingen of operationele problemen van derden. In dat opzicht moet ook rekening worden gehouden met de liquiditeitsvereisten in het kader van Basel III (internationaal akkoord inzake kapitaalvereisten voor banken) en CRD IV (Europese Richtlijn inzake kapitaalvereisten voor banken die Basel III implementeert).

Belangrijkste risicofactoren eigen de activiteiten van KBC: 
- de KBC-groep is op significante wijze blootgesteld aan wanbetalingsrisico;

- de KBC-groep is blootgesteld aan het kredietrisico op haar tegenpartijen;

- wisselkoersrisico;

- veranderingen in de rentevoeten en/of structureel lage rentevoeten kunnen onder meer de rente-inkomsten beïnvloeden die de KBC-groep haalt uit vastrentende beleggingen en ook de marktwaarde van vastrentende effecten, die de KBC-groep in portefeuille heeft, beïnvloeden en de strategieën om zich tegen de marktrisico's in te dekken, kunnen ondoeltreffend blijken te zijn;

- een verlaging van de kredietrating kan de toegang tot bepaalde markten en tegenpartijen beperken en kan de noodzaak creëren om bijkomende zekerheden te verstrekken aan tegenpartijen of bij beurzen;

- de beleidslijnen, procedures en methodes voor risicobeheer kunnen niet afdoende blijken waardoor de KBC-groep is blootgesteld aan risico's die niet zijn geïdentificeerd, waarop niet is geanticipeerd of die fout zijn ingeschat;

- het risico op schendingen van compliance-gerelateerde voorschriften;

- geschillen of andere procedures of acties;

- risico’s ingevolge de rechtstreekse en onrechtstreekse pensioenverplichtingen (ten overstaan van huidig en vroeger personeel);

- risico’s eigen aan verzekeren zoals het acceptatierisico en intrestrisico’s;

- operationele risico's, zoals onder andere fraude en andere criminele activiteiten (zowel intern als extern), storingen in processen of procedures, pannes of onbeschikbaarheid van systemen, enz.;

- cyberrisico’s en information security risico’s zijn  eveneens een belangrijke uitdaging voor KBC-groep.

 

Daarnaast is de KBC-groep nog onderhevig aan volgende risico’s:
- niet voldoen aan verplichtingen inzake minimum reglementair kapitaal en liquiditeit. Er moet rekening worden gehouden met de liquiditeitsvereisten in het kader van Basel III (internationaal akkoord inzake kapitaalvereisten voor banken) en CRD IV (Europese Richtlijn inzake kapitaalvereisten voor banken die Basel III implementeert). KBC-groep kan hierdoor moeten overgaan tot de verkoop van assets en/of dochtermaatschappijen of andere acties om de kapitaal- en/of liquiditeitspositie te verbeteren ;

- concentratie risico’s aangezien de activiteiten van de KBC-groep zich in zeer belangrijke mate in de Europese Unie situeren en in het bijzonder in het thuisland België. 

 

Voornaamste risico’s die specifiek zijn voor de effecten

- aandelenkarakter: het geïnvesteerde bedrag maakt deel uit van het eigen vermogen van Cera. Cera is niet verplicht om een dividend uit te keren en kan geen dividendpercentage garanderen;
- terugbetalingscapaciteit van Cera: in geval van ontbinding en vereffening of faillissement van Cera lopen de vennoten het risico dat Cera het nominaal kapitaal van hun E-aandelen niet, niet integraal en/of niet onmiddellijk kan terugbetalen;
- concentratierisico: nagenoeg de totaliteit van de activa van Cera is geconcentreerd in de vorm van een rechtstreekse en onrechtstreekse participatie in één groep, met name de KBC-groep;
- beperkingen inzake mogelijkheid tot vrijwillige uittreding: vennoten kunnen enkel gedurende de eerste zes maanden van ieder boekjaar een verzoek tot vrijwillige uittreding indienen. Bovendien kan de statutaire zaakvoerder de vrijwillige uittredingen beperken, o.m. ‘indien daardoor meer dan één tiende der vennoten of meer dan één tiende van het geplaatst kapitaal in de loop van hetzelfde boekjaar zou wegvallen’ of ‘indien dit vereist is in het vennootschapsbelang’. De uittredingen kunnen eveneens opgeschort worden tot het einde van de periode waarin vrijwillige uittredingen kunnen gebeuren. In boekjaren 2017 en 2018 werden de uittredingsverzoeken gedurende de eerste jaarhelft opgeschort en nadien integraal uitgevoerd. In boekjaar 2019 worden de uittredingsverzoeken eveneens opgeschort gedurende de eerste jaarhelft. Per 31 maart 2019 (3 eerste maanden boekjaar) noteerde Cera voor ca. 0,6% verzoeken tot uittreding (t.o.v. het per einde 2018 uitstaande kapitaal). Dit betekent dat – behoudens onvoorziene omstandigheden – ook in 2019 de uittredingsverzoeken integraal zullen worden uitgevoerd ; 
- niet-overdraagbaarheid van de aandelen: de E-aandelen zijn niet overdraagbaar en niet overerfbaar;
- uittreding van rechtswege en mogelijkheid tot uitsluiting;
- waarde van de aandelen: er is geen mogelijkheid om bij uittreding meer te ontvangen dan de bij de intekening betaalde nominale waarde van de aandelen;
- geen bescherming onder depositobeschermingsregeling;
- risico’s verbonden aan de organisatie van het aandeelhouderschap en het bestuur;
- wijzigingen in de regelgeving kunnen negatieve gevolgen hebben (o.m. regelgeving inzake het fiscaal statuut van aandelen van erkende coöperatieve vennootschappen);
- vennoten blijven gedurende vijf jaar na beëindiging van hun aandeelhouderschap ten belope van hun inbreng instaan voor de verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin hun aandeelhouderschap ophield.

Zijn E-aandelen overdraagbaar?

Neen.

De E-aandelen zijn niet overdraagbaar, noch onder levenden, noch bij overlijden.

Wanneer kan ik uittreden met E-aandelen?

Vennoten kunnen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, gedurende de eerste zes maanden van ieder boekjaar (tussen 1 januari en 30 juni) vrijwillig uittreden.

In een aantal statutair bepaalde gevallen kan de statutaire zaakvoerder de uittredingsverzoeken van vennoten opschorten of vrijwillige uittredingen weigeren.
In 2017, 2018 en 2019 werden de uittredingsverzoeken gedurende de eerste jaarhelft opgeschort en na afloop (zullen ze) integraal uitgevoerd (worden).

Kan er uitgetreden worden met aandelen van een minderjarige vennoot?

Ja dit kan, maar de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige vennoot heeft een machtiging van de Vrederechter nodig bij de vraag tot uittreding.

Wat gebeurt er bij overlijden van een vennoot?

Er komt dan automatisch een einde aan het aandeelhouderschap.
De erfgenamen ontvangen de terugbetaling van maximaal het nominaal kapitaal van 50 euro per aandeel.
Het dividend (op de E-aandelen) wordt pro rata berekend tot op datum van overlijden.

Wanneer kan ik genieten van de vennotenvoordelen van Cera?

Wanneer de betrokken vennoot beschikt over twaalf of meer E-aandelen (minstens 600 euro aan kapitaal) kan hij/zij (vanaf aanvaarding) onmiddellijk genieten van de lopende online vennotenvoordelen. Bij intekening uiterlijk op 31 juli 2019 zal hij/zij het gedrukte magazine met vennotenvoordelen voor het eerst ontvangen in september 2019. Bij intekening uiterlijk op 31 januari 2020 zal hij/zij het gedrukte magazine met vennotenvoordelen voor het eerst ontvangen in maart 2020.

Wanneer kan ik deelnemen aan de Algemene Vergadering van Cera?

Zodra een kandidaat-vennoot aanvaard is door de statutair zaakvoerder, kan hij/zij deelnemen aan de Algemene Vergadering.

Cera wenst er op te wijzen dat vennoten die aanvaard worden in de periode voorafgaand aan een Algemene Vergadering, mogelijks geen persoonlijke uitnodiging hiervoor zullen ontvangen. De uitnodiging voor een Algemene Vergadering is steeds beschikbaar op www.cera.coop.