Ben jij kandidaat voor de ambitiestuurgroep 1 van Cera?

Zoals je weet, zetten Cera en alle Cera-vennoten zich in voor coöperaties, voor projecten die maatschappelijk relevant zijn, en voor een samenleving waarin iedereen de beste versie van zichzelf kan zijn. Daarom werken we rond 3 ambities: 

 • Ambitie 1: Een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels.
 • Ambitie 2: Warme en zorgzame buurten voor iedereen.
 • Ambitie 3: Sterke en breed gedragen coöperaties. 
 
 
Verkiezing

Naast een Nationale Adviesraad (NAR) heeft Cera ook een Maatschappelijke Adviesraad (MAR). Die MAR bestaat uit drie stuurgroepen – die elk rond één van de drie bovenvermelde ambities werken – de werkgroep Cera-Kunstcollectie, en een overkoepelend voorzittersoverleg dat de drie stuurgroepen en de werkgroep met elkaar verbindt.

De MAR heeft een adviserende en inspirerende rol en vormt een klankbord. Zo wordt de MAR geconsulteerd voor nieuwe structurele projecten en thema’s, en worden de leden van de MAR geïnformeerd over lopende projecten en initiatieven. Daarbovenop willen de drie stuurgroepen en de werkgroep de maatschappelijke werking van Cera dichter bij haar vennoten brengen.

De drie stuurgroepen tellen elk 11 vennoten die samengesteld zijn uit een evenwichtige mix van vertegenwoordigers van de NAR en meerdere leden van de raad van bestuur, een lid van het Managementcomité van Cera, een verantwoordelijke coördinator en een adviseur. Daarbij is de voorzitter van elke stuurgroep steeds een lid van onze raad van bestuur.

Momenteel hebben we één openstaande vacature voor vertegenwoordigers van de NAR in de ambitiestuurgroep ‘Een samenleving zonder drempels’ (ambitie 1). 

Van ambitiestuurgroepleden verwachten we dat ze:

 • een actieve bijdrage leveren tijdens de vergadering. Die bijdrage vloeit voort uit hun expertise, hun ervaring of hun betrokkenheid. Andere ervaringen of een kritische reflectie zijn ook zinvol en waardevol. 
 • de vergaderingen grondig voorbereiden en bereid zijn enkele malen per jaar zich vrij te maken voor vergadermomenten en events.
 • interesse hebben in/zich betrokken voelen bij de activiteiten van Cera in het kader van de maatschappelijke werking.
 • passief tweetalig (Nederlands en Frans) zijn, want de vergaderingen van de ambitiestuurgroepen zijn zonder simultaanvertaling.
 • het individuele belang kunnen overstijgen en de link leggen met de vennotenbasis.

Specifieke bepalingen:

 • Enkel NAR-leden die nog geen lid zijn van een ambitiestuurgroep van Cera kunnen zich kandidaat stellen.
 • De vertegenwoordigers van de Nationale Adviesraad in een stuurgroep moeten uit vier verschillende Regionale Adviesraden (RAR) komen. Zo mag een kandidaat voor dit mandaat geen lid zijn van de RAR Hainaut-Sud, Oostende of Oost-België.
 • We streven naar een geografische spreiding van de stuurgroepleden, waarbij minstens één NAR-lid per stuurgroep Franstalig of Duitstalig is en zijn wettelijke woonplaats heeft in de regio Brussel, Oost-België of Wallonië.

Wil jij je kandidaat stellen voor de openstaande vacature? 

Dien dan uiterlijk op 31 maart 2024 je kandidaatstelling in via dit online formulier.

Door dit formulier in te vullen, stel je je kandidaat. Deze info wordt met de uitnodiging voor de NAR meegestuurd naar alle leden. Kandidaten hoeven zich niet mondeling voor te stellen tijdens de vergadering. De verkiezing vindt plaats tijdens de NAR-vergadering van vrijdag 26 april 2024. 

Heb je nog vragen? Contacteer je adviseur of Kristof Van Gestel (hoofd juridische dienst) (kristof.vangestel@cera.coop of 016 27 96 64).