Cera-vennoten keuren dividend van 3,25% goed

verwerking formulieren AV Youston
verwerking formulieren AV Youston
verwerking formulieren AV Youston
verwerking formulieren AV Youston
08 juni 2020

Zaterdag keurden de vennoten van Cera een dividend van 3,25% goed. Gezien de maatregelen in het kader van de Covid 19-crisis besliste de Raad van Bestuur in april om de vennoten niet fysiek bijeen te brengen, maar de vergadering te organiseren via voorafgaande schriftelijke stemming. 38.341 vennoten brachten op die manier hun stem uit.

Terugblik op boekjaar 2019

De vennoten keurden de jaarrekening goed, inclusief het voorstel om over boekjaar 2019 een coöperatief brutodividend van 3,25% uit te keren. Het dividend zal woensdag 10 juni 2020 bij de vennoten op de rekening staan.
Cera sluit het boekjaar af met een te bestemmen winst van 142,8 miljoen euro. Dit is het saldo van 179,1 miljoen euro aan opbrengsten en 36,3 miljoen euro aan kosten. De opbrengsten bestaan voor het overgrote deel uit de dividenden die Cera in 2019 ontving op haar participaties in KBC Groep en KBC Ancora.
De afgelopen jaren heeft Cera een voorzichtig financieel beleid gevoerd, waarbij het een liquiditeitsbuffer heeft opgebouwd die op balansdatum 313,5 miljoen euro bedroeg. Dit maakt het mogelijk om een dividend van 3,25% uit te keren, zonder afbreuk te doen aan dit voorzichtige beleid.

Agendapunten goedgekeurd via voorafgaande schriftelijke stemming

De vergadering vond niet fysiek plaats. De vennoten kregen de mogelijkheid om hun stem uit te brengen via een voorafgaande schriftelijke stemming. Maar liefst 38.341 vennoten stuurden het ingevulde stemformulier in. De verwerking van de resultaten gebeurde onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. De notulen van de vergadering zijn vanaf maandag 8 juni beschikbaar op de website van Cera.

Gedelegeerd bestuurder, Franky Depickere: “Het coronavirus heeft een ongeziene weerslag, zowel op ons persoonlijke als op ons professionele leven. Ook bij Cera hebben we alle zeilen bijgezet om dingen die we vroeger normaal vonden, aan te passen aan deze realiteit.

COVID-19 gooide onze kalender grondig door elkaar. Een Algemene Vergadering waar we vorig jaar nog meer dan 1500 vennoten mochten verwelkomen in de Brabanthal in Leuven, werd een vergadering met voorafgaande schriftelijke stemming waaraan 38.341 vennoten deelnamen.

Via deze weg willen we de vennoten bedanken voor hun flexibiliteit en engagement en voor het vertrouwen dat ze in onze coöperatie stellen. Dat sterkt ons in de overtuiging dat onze coöperatie leeft en dat we vandaag meer dan ooit onze rol van stabiele aandeelhouder te spelen hebben in KBC Groep. Cera is gebouwd op een sterke vennotenbasis. Daarom besliste de Raad van Bestuur om een nieuwe uitgifte van E-aandelen open te stellen.”

Vragen, gesteld door de vennoten

In dit document vind je de vooraf ingezonden vragen van de vennoten.

 

RECLAME

Nieuwe uitgifte van coöperatieve E-aandelen vanaf 9 juni 2020

Op 25 mei 2020 sloot Cera de uitgifte van coöperatieve E-aandelen, die liep vanaf 11 juni 2019, af. In die periode tekenden 11.149 vennoten in op E-aandelen, voor een totaal bedrag van 28 miljoen euro. Op deze uitgifte tekenden 5.555 nieuwe Cera-vennoten in, wat overeenstemt met 50% van het totaal aantal intekenaars.

Een nieuwe uitgifte van E-aandelen opent op dinsdag 9 juni 2020 en loopt – behoudens vervroegde afsluiting – tot en met 24 mei 2021. Iedereen, zowel nieuwe als bestaande vennoten, kan daarbij intekenen op één of meer E-aandelen met een nominale waarde van 50 euro per E-aandeel. Vanaf 600 euro geniet een vennoot van vennotenvoordelen en kan hij of zij zich kandidaat stellen voor de inspraakstructuur van de coöperatie. Een vennoot kan in totaal maximaal 100 E-aandelen bezitten.

Intekenen kan via de online toepassingen KBC Touch en KBC Mobile of via de loketten van KBC, KBC Brussels, CBC of KBC Live (bankkantoor op afstand). Ook niet-klanten van KBC, KBC Brussels en CBC kunnen gemakkelijk via de online toepassingen intekenen. Identificatie van de intekenaar gebeurt via ITSME.


Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te schrijven, is je persoonlijke beslissing. Lees vooraf het volledige prospectus op www.cera.coop/nl/prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in deze effecten te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en haar activiteiten. De activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus vanaf de eerste dag van de inschrijvingsperiode kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven). Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/nl/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten.
In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be